IRIS System Zarządzania Jakością w Branży Kolejowej

 

Inicjatorami powstania standardu IRIS (International Railway Industry Standard / Międzynarodowego Standardu dla Przemysłu Kolejowego) było czterech największych producentów z branży kolejowej Bombardier Transportation, Siemens Transportation, Alstom Transport i AnsaldoBreda.

 

Standard ten poparty przez organizację UNIFE ma na celu m.in.:

 

- spełnienie specyficznych wymagań przemysłu kolejowego

- poprawę jakości w całym łańcuchu dostaw

- redukcję kosztów poprzez jednoczesny proces certyfikacji IRIS i ISO 9001

 

Kierownictwo UNIFE (Union of the European Railway Industries / Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych) wraz z grupą IRIS Group stworzyło międzynarodowy standard kolejowy dla systemów zarządzania, aby tym samym wpływać na poprawę jakości i niezawodności taboru kolejowego w całym łańcuchu dostaw.

 

Od roku 2006 kiedy to powstała rewizja 0 standardu do roku 2013 możemy mówić o stałej tendencji wzrostowej pod względem udzielonych certyfikacji. Poddano analizie ścieżkę rozwoju standardów branżowych takich jak ISO/TS, AS 9100 i wyniki są zaskakująco podobne. Obecnie możemy mówić o liczbie 846 udzielonych certyfikacji na zgodność z IRIS (dane na dzień 22.03.2013) i wciąż rośnie.

 

Standard IRIS uzupełnia normę ISO 9001:2008 w zakresie specyficznych wymagań związanych z koleją – porównywalny ze wspomnianymi standardami przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Przedsiębiorstwo mając wdrożony i certyfikowany standard IRIS spełnia jednocześnie wymagania normy ISO 9001:2008 co zwalania z przeprowadzenia dodatkowych audytów. Co więcej, mając wysoką ocenę punktową ( w odróżnieniu do ISO 9001:2008 podstawą oceny z auditu jest system punktowy) kolejny audit może ulec skróceniu. IRIS zakłada również przebicie wymagań standardu co daje jeszcze większą przewagę konkurencyjną  - wyniki z auditu są zamieszczane w internetowej bazie danych IRIS z regulowanym prawem dostępu.

 

Zalety z wdrożenie i certyfikacji systemu IRIS:

 

- Jeden proces certyfikacji ISO 9001 i IRIS, bez konieczności oddzielnej certyfikacji ISO 9001.

- Ograniczenie lub brak auditów drugiej strony (najwięksi producenci uznają wyniki auditu IRIS – certyfikat IRIS wystarczającym dowodem).

- Skrócenie czasu auditów IRIS dla przedsiębiorstw z wysoką oceną punktową.

- Certyfikat IRIS zastępuje świadectwa wydawane przez ,,Wielką Czwórkę” ( Bombardier Transportation, Siemens Transportation, Alstom Transport i AnsaldoBreda).

- Wiarygodność i przejrzystość informacji o dostawcach w przemyśle kolejowym poprzez rejestrację w bazie danych IRIS, dostęp do wyniku auditu odbywa się tylko według klucza firmy zarejestrowanej.

- Użytkowanie standardu, który w niedługim czasie stanie się równie powszechny i wymagalny jak ISO/TS 16949 i AS 9100.

 

Główne różnice pomiędzy ISO 9001 a IRIS:

 

- Fazy ofertowania i projektowania są znacznie dłuższe i bardziej skomplikowane niż produkcja.

- Funkcje wspierające organizację  (np. projektowanie, zaopatrzenie) w równym stopniu mają wpływ na wyrób końcowy.

- Wysoki stopień złożoności i multidyscyplinarny charakter produktów.

-Znacznie dłuższy cykl życia produktów.

- Długi łańcuch dostaw.

- Podobne produkty o różnych wymaganiach. 

 

Przegląd standardu IRIS – dodatkowe wymagania względem ISO 9001:  

       1. System Zarządzania Jakością.

               1.1. Zarządzanie wiedzą

               1.2. Zarządzanie projektami wielostronnymi 

       2. Odpowiedzialność kierownictwa

               2.1. Biznes plan

               2.2. Zarządzanie relacjami z klientem

       3. Zarządzanie zasobami

               3.1. Umiejętność w zakresie projektowania produktów

               3.2. Nadawanie uprawnień i motywacja pracowników

               3.3. Szkolenia

               3.4. Planowanie zarządzania efektywnością

               3.5. Plan awaryjny

         4. Realizacja wyrobu

               4.1.1.Zarządzanie ofertami

       4.1.2.Zatwierdzanie projekt

       4.1.3. Zarządzanie łańcuchem dostaw

       4.1.4.Planowanie produkcji

       4.1.5.Dokumentacja produkcyjna

       4.1.6. Kontrola zmian procesów produkcyjnych

       4.1.7. Konserwacja sprzętu i narzędzi

           4.2. Zarządzanie projektem

       4.2.1. Zarządzanie integracją

       4.2.2. Zarządzanie zakresem

       4.2.3. Zarządzanie czasem

       4.2.4. Zarządzanie kosztami

               4.2.5. Zarządzanie jakością

               4.2.6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

               4.2.7. Zarządzanie komunikacją

               4.2.8. Zarządzanie ryzykiem i możliwościami

           4.3. Zarządzanie konfiguracją

           4.4.Inspekcja Pierwszego Artykułu

           4.5. Uruchomienie/ Obsługa Klienta

           4.6. RAMS/LCC

           4.7. Zarządzanie żywotnością

           4.8. Kontrola zmian w projektowaniu i rozwoju

         5. Pomiary, analiza i doskonalenia

            5.1. Kontrola produktów niezgodnych 
            5.2. Rezygnacja Klienta 

 

Lista dodatkowych elementów w IRIS względem ISO 9001:

 

 1. Zarządzanie wiedza
 2. Zarządzanie wielostronnymi projektami
 3. Plan awaryjny
 4. Zarządzanie ofertami
 5. Planowanie produkcji
 6. Zarządzanie projektem
 7. Zarządzanie konfiguracją
 8. Kontrola pierwszego produktu
 9. Uruchomienie / Obsługa Klienta
 10. RAMS/LCC
 11. Zarządzanie żywotnością
 12. Kontrola niezgodnych procesów/Kontrola niezgodnych produktów

 

Procedura certyfikacji IRIS

 

 1. Rejestracja na portalu IRIS www.iris-rail.org
 2. Otwarcie postępowania przez wybraną Jednostkę Certyfikującą
 3. Kontakt z Jednostką Certyfikująca – akceptacja warunków transakcyjnych
 4. Przesłanie Jednostce Certyfikującej niezbędnych dokumentów m.in. Księgi Jakości
 5. Przegląd gotowości

 

Faza I:

 

- pytania Knock - Out (KO)

- 12 pytań zamkniętych

- niezbędna jest pozytywna odpowiedź na każde z pytań, aby móc kontynuować (jeśli dotyczy)

- jeśli wymóg KO jest niespełniony, audit kończy się niepowodzeniem (efekt niespełnienia KO – proces certyfikacji rozpoczyna się według nowego wniosku)

- weryfikacja procedur oraz procesów

-ogólne warunki lokalizacyjne (wizja lokalna obiektów)

- zakres systemu

- przegląd zasobów

-ocena zrozumienia wymagań normy

 

Faza II Planowanie auditu (pod warunkiem pozytywnej oceny)

 

Uwaga weryfikacji podlegają wszystkie lokalizacje.

 

Faza III  Realizacja auditu certyfikacyjnego  

- podstawowe narzędzie – Audit Tool

- 259 pytań zamkniętych (tak/nie) lub otwartych (z wynikiem od 0 do 4)

- pytania zamknięte dotyczą tzw. kwestii rozstrzygniętych – odpowiedź na nie brzmi TAK lub NIE, bez wskazywania stopniowych poziomów dojrzałości; w ocenie przyjmuje się 0 lub 2 punkty

- pytania otwarte dotyczą tzw. kwestii nierozstrzygniętych – oceniane są przez auditora na pięciu poziomach na bazie zdefiniowanych kryteriów przyjętych dla oceny poziomu dojrzałości procesów oraz stopnia wdrożenia systemu

- ocena punktowa – na jej podstawie auditor weryfikuje, czy organizacja osiągnęła minimalny próg punktowy (≥ 50%). W przeciwnym wypadku działania naprawcze muszą być przesłane do Jednostki Certyfikującej do weryfikacji w terenie lub w dokumentacji do 90 dni kalendarzowych. Na podstawie wyników zostanie obliczony ponownie wynik.  

 1. Przekazanie pełnej dokumentacji audytowej IRIS Group
 2. Weryfikacja poziomu spełnienia wymagań według standardu IRIS przez Komitet Techniczny
 3. Wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą wraz z logo IRIS

 

[czytaj więcej]

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail: noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

Nasi klienci

Nasi partnerzy