KZR INIG Zrównoważona Produkcja Biopaliw i Biopłynów

 

System KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu w Krakowie- Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (2014/325/UE).

 

Uznanie polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów przez Komisję Europejską oznacza, że certyfikaty KZR INiG są równoważne certyfikatom REDcert i ISCC i pozwalają na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie certyfikacji na terenie całej Unii Europejskiej. 

 

System KZR INiG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską certyfikacji.

 

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 (dyrektywa RED) po raz pierwszy wprowadziła wymagania w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Kompleksowe uregulowanie spraw związanych z wdrożeniem przepisów Dyrektywy RED  w Polsce nastąpiło poprzez wejście w życie Ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Ustawa zmienia m.in. następujące przepisy w ustawie z dnia 26 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych:

 

 • Zaliczanie biokomponentów podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy wyłącznie gdy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju oraz nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego  w Dyrektywie RED.

 

 • Wprowadzają definicje biokomponentów spełniających kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, biokomponentów spełniających kryterium ochrony terenów zasobnych w duże ilości pierwiastka węgla, biokomponentów spełniających kryterium zrównoważonej gospodarki rolnej oraz regulują sposób potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, co będzie się odbywać przez system bilansu masy.

 

Od 1 października 2014 r. obowiązek certyfikacji obejmuje wszystkie podmioty  uczestniczące w łańcuchu produkcji biopaliw wykorzystywanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. W zależności od charakteru działalności (wytwarzanie biokomponentów, przetwarzanie biomasy, zakup, import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe biomasy) zakres certyfikacji Systemu KZR INiG może obejmować:

 

 • Indywidualną produkcję rolną i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania).
 • Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z auditem grupowym producentów rolnych.
 • Pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych.
 • Punkt zbiórki odpadów / pozostałości.
 • Punkt zbiórki i przetwarzania / utylizacji odpadów/pozostałości.
 • Handel biomasą / przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania).
 • Handel biokomponentami / biopaliwami / paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania).
 • Tłoczenie oleju.
 • Cukrownie.
 • Gorzelnie.
 • Produkcję biokomponentu: etanolu / ETBE / FAME.
 • Uwodornienie / wspóuwodornienie.
 • Produkcję biowęglowodorów.
 • Blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomonenty)
 • Wytwarzanie/oczyszczanie biogazu.

 

CEL CERTYFIKACJI:

 

Celem certyfikacji jest zapewnienie racjonalnego  gospodarowania gruntami, ochroną zasobów naturalnych oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych. System kierowany jest do producentów rolnych, dostawców paliw, przetwórców biomasy oraz wszystkich pozostałych podmiotach występujących w łańcuchu dostawy biopaliw i biopłynów.

 

UZNANE CERTYFIKATY:

 

System KZR INiG jest jedynym polskim systemem uznanym przez Komisję Europejską w ramach Dyrektywy RED, co pozwala na eksport produkcji za granicę. Certyfikaty krajowego systemu KZR INiG są równorzędne z certyfikatami REDCert i ISCC i są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Przedsiębiorcy starający się o certyfikat zwracają uwagę nie tylko na doświadczenie i uznanie na arenie międzynarodowej, ale też na czynnik rozwoju społeczno-gospodarczy warunkujący rozwój naszego kraju, czyli wsparcie polskich przedsiębiorstw. Dlatego wybór polskiej jednostki certyfikującej, posiadającej międzynarodowe uprawnienia jest coraz częściej czynnikiem decydującym. Te kryteria spełnia NOBLE CERT- wyjaśnia Justyna Dzedzyk, Kierownik ds. Klientów Kluczowych i Rozwoju NOBLE CERT.

 

Dlaczego Noble Cert

  

Jak uzyskać certyfikat systemu KZR INiG w Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji KZR INiG, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer  

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy