Trwają prace nad nową normą ISO 45001

 

Jak powszechnie wiadomo prawidłowo funkcjonującą organizacją jest ta, w której funkcjonują jednolite działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy  jej pracowników. Podstawą tych działań powinien być jednolity system prawny według, którego dana organizacja mogłaby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy.

 

Czasem nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy na jak dużo czynników zewnętrznych jesteśmy narażeni.

 

Wypadki przy pracy, urazy, choroby zawodowe czy tzw. syndrom burnout to najczęściej wymieniane elementy, które nie tylko osłabiają daną organizację, poprzez utratę często wartościowego pracownika, ale przede wszystkim powodujące wykluczenie danej osoby z rynku pracy.

 

Podstawą działań mających na celu stworzenie ram prawnych w celu  zminimalizowanie  przyczyn zagrażających  pracownikom i tym samym pomagających organizacjom  w zmniejszeniu  liczby wypadków przy pracy i chorobom ma być nowy standard ISO 45001.

 

Norma jest obecnie rozwijana przez komitet ekspertów bezpieczeństwa i higieny pracy. Będzie ona uwzględniać inne międzynarodowe standardy w tej dziedzinie, takie jak OHSAS 18001 , konwencje Międzynarodowej Organizacji  Pracy -  MOP  czy różne normy krajowe i międzynarodowe.

 

ISO 45001 jest normą międzynarodową , która określa wymagania dla zdrowia w miejscu pracy i bezpieczeństwa. Nie ma, być ona dokumentem prawnie wiążącym jest narzędziem do dobrowolnego korzystania przez firmy, których celem jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkód.

 

ISO 45001 jest przeznaczony wszystkich organizacji, niezależnie od jej wielkości czy charakteru jej pracy, i może być zintegrowana z innymi programami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w celu poprawy jej wydajności.

 

Stosowania ISO 45001 pozwoli organizacji m.in.:

 

• utworzyć systematyczne procesy,  które będą brać pod uwagę  możliwe zagrożenia w miejscu pracy

• określić zagrożenia i ryzyko związane z jego działalnością; dążąc do jego wyeliminowania lub wprowadzenia kontroli w celu zminimalizowania ich potencjalnego wpływu

• ocenić skuteczność wprowadzonego systemu zarzadzania  bezpieczeństwem i higieną pracy, dążyć do jego  poprawy, poprzez podjęcie stosownych działań

• zapewnić pracownikom aktywną rolę w kwestiach BHP

 

Wprowadzenie działań mających na celu ulepszenie funkcjonowania danej organizacji  pod tym  kątem zapewni jej miano bezpiecznego miejsca do pracy.

 

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy