Certyfikacja

Organizacje i przedsiębiorstwa dążą do uzyskania certyfikatu systemu zarządzania wg międzynarodowych standardów ISO, pomimo że certyfikacja nie jest obligatoryjna. Najlepszym powodem do wdrożenia i certyfikacji jest poprawa efektywności i skuteczności działań firmy.

Certyfikaty

iso

ISO 9001 System zarządzania jakością

PODSTAWOWE INFORMACJE
System Zarządzania Jakością ISO 9001 (EN ISO 9001, PN-EN ISO 9001) to rozwiązanie dla każdej organizacji – niezależnie od jej wielkości, stylu zarządzania, kultury organizacyjnej czy profilu działalności (ISO 9001 dotyczy również usług, które według tej normy są wyrobem). Norma ta znajdzie zastosowanie nie tylko w organizacjach stricte produkcyjnych, ale także w usługowych oraz instytucjach rządowych i administracji publicznej, placówkach ochrony zdrowia itp. W związku z tym system zarządzania jakością może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań osób zarządzających dana organizacją. Spektrum jego zastosowania jest bardzo szerokie. Obejmuje wszystkie firmy i koncerny, które są zorientowane na potrzeby klienta i które dążą do jego zadowolenia. Celem normy jest wykazanie możliwości zapewnienia powtarzalnej jakości wyrobów i usług. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 potwierdza, że wdrożenie normy ukierunkowanej na wymagania klienta w danym przedsiębiorstwie zostało sprawdzone i dokonano oceny, która była pozytywna.

WYMAGANIA ISO 9001
Wdrożenie tej normy jest możliwe w każdym przedsiębiorstwie. Ogólne wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 dotyczą podejścia procesowego do organizacji (zebrania wszystkich czynności zachodzących w firmie w procesy i określenia wszelkich szczegółów ich realizacji) oraz nadzoru nad dokumentacją przedsiębiorstwa (zarówno papierową, jak i elektroniczną). Wymagania szczegółowe odnoszą się do procesów, które w głównej mierze decydują o zadowoleniu klientów i które mają przełożenie na efekt finansowy firmy, jak np. planowanie produkcji wyrobów/usług, standardy obsługi klienta itp. i obejmują m.in. wymagania odnośnie do metod monitorowania i pomiarów paramentów wyrobów i usług. Wymagania mają na celu dbałość o właściwy przebieg procesów przedsiębiorstwa i zapewnienie nad nimi właściwego nadzoru. Uzyskane wyniki również zgodnie z normą można poddać dalszej ocenie w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, np. w przypadku niezgodności. Pozostałe wymagania odnoszą się do roli kierownictwa organizacji (posiadanie strategii i takie zarządzanie organizacją, aby realizować wszystkie założone cele, w tym te, związane z jakością) oraz zasobów (kapitału ludzkiego, wyposażenia przedsiębiorstwa itp.). Należy pamiętać, że System Zarządzania Jakością jest projektowany dla każdego przedsiębiorstwa indywidualnie – niemożliwe jest, aby różne organizacje realizowały takie same wymagania i standardy.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I CERTYFIKACJI ISO 9001
• poprawia wizerunek firmy, która w oczach klientów i kontrahentów prowadzi działalność zgodnie z międzynarodowymi standardami,
• zwiększa konkurencyjność oferty przedsiębiorstwa przy udziale w przetargach czy dotacjach,
• pozwala określić procedury postępowania, odpowiedzialność personelu i zakres uprawnień, dzięki czemu skutecznie wpływa na status quo ładu organizacyjnego,
• wpływa na zachowanie stabilności i powtarzalności procesów w organizacji, dzięki czemu można mieć pewność, że uzyskany wynik zawsze będzie taki sam, czyli spełniający wszelkie wymagania prawne oraz oczekiwania klienta,
• monitorowanie i pomiar wyrobów oraz usług dostarcza informacji, które można wykorzystać w celu dalszej poprawy zarządzania organizacją.

iso

ISO 14001 System zarządzania środowiskowego

Norma ISO 14001 pozwala organizacjom doskonalić swoje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Określa wymagania, jakie przedsiębiorstwo powinno spełniać, aby zminimalizować ujemny wpływ na środowisko naturalne. Norma może być stosowana przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości i branży, w której prowadzi swoją działalność. We wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego stosuje się podejście etapowe, dzięki czemu osoby zarządzające organizacją mogą opracować sposób działania, który spełni wymagania normy. Celem wprowadzenia normy w organizacji jest uzyskanie poprawy efektywności środowiskowej, zapewnienie zgodności, czyli spełnienie przez organizację m.in. określonych wymagań prawnych oraz realizacja ustalonych przez firmę celów środowiskowych wynikających z jej polityki środowiskowej. Zastosowanie ISO 14001 w praktyce przyniesie korzyści nie tylko środowisku, ale również samej organizacji i jej interesariuszom.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I CERTYFIKACJI ISO 14001
1. Zgodność z wymaganiami prawnymi dzięki ich ciągłemu aktualizowaniu i nadzorowaniu (wobec podmiotów publicznych, społeczeństwa, inwestorów, klientów).
2. Niższe stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka.
3. Redukcja kosztów usuwania odpadów.
4. Niższe opłaty związane z korzystaniem z zasobów środowiska.
5. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.
6. Zwiększenie wiarygodności firmy poprzez poddanie się niezależnej ocenie Noble Cert.
7. Obszerna wiedza auditorów Noble Cert w zakresie środowiskowych, prawnych i technicznych aspektów organizacji.

iso

ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 45001 to międzynarodowa norma, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, zadbanie o lepsze warunki pracy i eliminację zagrożeń w samym środowisku pracy. Bezpieczeństwo pracowników to kluczowy aspekt działalności organizacji. Norma wymaga kontrolowania zagrożeń i dąży do tego, by zapobiegać ich występowaniu. Norma ISO 45001 została opracowana na podstawie wcześniejszych norm o międzynarodowym charakterze, jak OHSAS 18001, PN-N-18001, czy krajowe standardy BHP. < br>
KORZYŚCI Z WDROŻENIA ISO 45001
• kształtuje kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy,
• umożliwia zapobieganie zagrożeniom przez ich kontrolę,
• zapewnia bardziej bezpieczne warunki pracy i poprawia wizerunek firmy w oczach interesariuszy (pracowników, klientów itp.),
• umożliwia wykazanie zgodności z warunkami stawianymi przez kontrahentów.

iso

ISO 27001 System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Międzynarodowa norma ISO 27001 określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Normę można zintegrować z aktualnymi systemami i procesami zarządzania. Jej wymogi są ogólne i przeznaczone dla wszystkich typów organizacji. Norma ISO 27001 zastąpiła brytyjski standard BS 7799-2:2002. Jest to pierwsza z grupy norm ISO/IEC 27000, która łączy dotychczasowe opracowania i standardy poświęcone bezpieczeństwu informacji. PKN opracował polskie tłumaczenie tej normy – PN-ISO/IEC 27001:2007. Treść normy porusza obszary bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego, czym zapewnia kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Jednocześnie nie określa szczegółowych technicznych wymagań, lecz wskazuje na te aspekty, które należy uregulować. Sposób ich zabezpieczenia zależy od organizacji i powinien być przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Norma wykorzystuje podejście procesowe i model Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj (PDCA tj. Plan – Do – Check – Act).

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I CERTYFIKACJI ISO 27001
• bezpieczeństwo wszystkich informacji korporacyjnych, zwiększenie wartości firmy (zmniejsza ryzyko zafałszowania, a nawet utraty danych),
• jasne określenie uprawnień i zakresu odpowiedzialności pracowników
• realizacja celów firmy poprzez eliminowanie zagrożeń,
• zagwarantowanie bezpieczeństwa powierzanych informacji certyfikowanym organizacjom przez kontrahentów,
• pełna integracja z systemami: zarządzania jakością i informatycznym w firmie.

iso

ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności

ISO 22000 jest globalną normą bezpieczeństwa żywności, ustaloną w odpowiedzi na trwającą globalizację przemysłu spożywczego i pozwalającą na jednolitą certyfikację firm w przemyśle spożywczym i paszowym. Jej wdrożenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych i dbałość o zdrowie i życie konsumentów. Dzięki tej normie organizacje mogą rozpoznawać i kontrolować zagrożenia bezpieczeństwa żywności w celu ich wyeliminowania oraz zwiększyć zaufanie klientów. ISO 14001 można zastosować w każdym przedsiębiorstwie łańcucha wytwórczego branży spożywczej – niezależnie od jego wielkości. System zarządzania ISO 22000 można wdrożyć w firmie, niezależnie od innych standardów jakości i połączyć go z nimi.

iso

ISO 13485 System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych

Norma ISO 13485 przeznaczona jest dla organizacji, które zajmują się produkcją, instalacją, projektowaniem i serwisowaniem urządzeń medycznych oraz świadczeniem usług z tym związanych. Jest rozszerzeniem wymagań normy ISO 9001 w odniesieniu do sektora wyrobów medycznych. Stosowanie tej normy jest dwojakie – można posługiwać się nią osobno bądź łącznie z ISO 9001. Wobec tego certyfikowana organizacja może uzyskać certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą ISO 13485 lub z normami ISO 13485 i ISO 9001. Wdrażanie tej normy jest takie samo jak ISO 9001. Należy jednak zwrócić uwagę, że pojawiają się dodatkowe komponenty, jak regulacje prawne związane z branżą medyczną oraz ocena wystąpienia ryzyka związanego z użytkowaniem wyrobów medycznych przez potencjalnych odbiorców. ISO 13485 określa wymagania dla systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstwa, które ma dowieść, że posiada zdolność dostarczania wyrobów medycznych i powiązanych z nimi usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami klientów.

iso

GMP/ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji dla wyrobów kosmetycznych

Wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję kosmetyków, czyli producenci surowców, producenci wyrobów gotowych, dystrybutorzy, importerzy i eksporterzy są zobowiązani dyrektywą Parlamentu Europejskiego do produkcji kosmetyków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji (GMP). Jest to tożsame z opracowaniem, wdrożeniem i utrzymywaniem odpowiedniego systemu jakości wraz z dokumentacją – dopasowanego do potrzeb organizacji i typu produkcji. Wytyczne normy obejmują jedynie kwestie związane z jakością produktu – nie obejmują swoim zakresem ochrony środowiska ani bezpieczeństwa zatrudnionego personelu w zakładzie produkcyjnym.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I CERTYFIKACJI ISO 22716
1. Spełnienie wymagań unijnych i krajowych w tym prawnych związanych z GMP.
2. Redukcja ryzyka – zabezpieczenie przed błędami i stratami.
3. Ułatwienie zdobycia nowych rynków.
4. Certyfikacja może wyeliminować audity zewnętrzne realizowane dotąd przez kontrahentów.
5. Ułatwiony dostęp do szerszego grona kontrahentów, sieci handlowych.

Jak uzyskać certyfikat

Firma, przed otrzymaniem certyfikatu, musi przejść szereg stosownych kontroli oraz spełnić wysokie normy jakościowe. W uproszczeniu sprowadzają się one do 8 głównych zasad jakościowych:

 • Szczegółowa analiza potrzeb i wymagań klientów, którzy stanowią podstawę działalności firmy.
 • Wykształcenie i zdolności organizacyjne kierownictwa firmy.
 • Kapitał ludzki, czyli wykwalifikowani pracownicy.
 • Ocena podejścia do realizacji zleceń i procesów. Jest to najczęstszy sposób do określenie potencjału i efektywności.
 • Cel organizacji/firmy, którym winno być ciągłe podnoszenie kwalifikacji i jakości jej produktów, czy usług.
 • Podejście do problemów i podejmowania decyzji, które powinno być oparte na szczegółowej analizie i syntezie wszystkich danych.
 • Analiza stosunków z dostawcami i kontrahentami, które jedynie oparte na wzajemnym szacunku, oraz możliwie najkorzystniejszych umowach stanowi gwarancje najwyższej jakości produktów.

Wniosek o certyfikację

1

Firma, przed otrzymaniem certyfikatu, musi przejść szereg stosownych kontroli oraz spełnić wysokie normy jakościowe. W uproszczeniu sprowadzają się one do 8 głównych zasad jakościowych:

 • Szczegółowa analiza potrzeb i wymagań klientów, którzy stanowią podstawę działalności firmy.
 • Wykształcenie i zdolności organizacyjne kierownictwa firmy.
 • Kapitał ludzki, czyli wykwalifikowani pracownicy.
 • Ocena podejścia do realizacji zleceń i procesów. Jest to najczęstszy sposób do określenie potencjału i efektywności.
 • Cel organizacji/firmy, którym winno być ciągłe podnoszenie kwalifikacji i jakości jej produktów, czy usług.
 • Podejście do problemów i podejmowania decyzji, które powinno być oparte na szczegółowej analizie i syntezie wszystkich danych.
 • Analiza stosunków z dostawcami i kontrahentami, które jedynie oparte na wzajemnym szacunku, oraz możliwie najkorzystniejszych umowach stanowi gwarancje najwyższej jakości produktów.

Certyfikacja

2

Proces samej certyfikacji jest zależny od tego jaki system jest przez Państwa certyfikowany.

W przypadku certyfikacji systemów zarządzania lub wyrobu (GMP) certyfikacja przedzielona jest cyklami trzyletnimi. Każdy audit odbywa się w odstępach rocznych (zasadą jest, aby nie był to odstęp dłuższy niż 12 miesięcy).

Jeżeli chodzi o certyfikację systemu KZR INiG certyfikat wydawany jest na rok. Natomiast w przypadku certyfikacji systemu V-Bioss, certyfikat wydawany jest na trzy lata.

Zespół auditorów po zakończonym audicie przedstawi wyniki z wizyty, które zawierają ocenę wszystkich procesów oraz wskazuje obszary, w których wystąpiły ewentualne niezgodności z wymaganiami normy. Kluczowym elementem raportu jest pozytywna bądź negatywna decyzja o rekomendacji do wydania / utrzymania certyfikatu.

Ostateczną decyzję o wydaniu / utrzymaniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

Nadzór

3

Recertyfikacja​

4

Naturalnym procesem jest ponowna certyfikacja (recertyfikacja), która jest przeprowadzana przed upływem ważności certyfikatu.

Certyfikat Noble Cert

 Certyfikat Noble Cert to potwierdzenie rzetelności i skuteczności, ale to także okazja do pokazania Państwa wiarygodności i konkurencyjności na rynku.

Komunikują Państwo, tym samym swojemu Klientowi, że zapewniacie usługi i wyroby bezpieczne dla niego, ale także dla jego najbliższego otoczenia oraz środowiska w którym żyje.

Posługiwanie się Certyfikatem Noble Cert niewątpliwe stanowi dla Państwa pewne odznaczenie, i będzie stanowić wyróżnik Państwa organizacji na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.

Decyzję o wydaniu bądź utrzymaniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

Decyzja o wydaniu certyfikatu zostaje podjęta po przeprowadzonym audicie przez zespół auditorów Noble Cert -wykwalifikowanych specjalistów branżowych na podstawie przeglądu procesu certyfikacji.

 

Certyfikat: 

 • przyznawany jest na okres trzech lat od daty podjęcia decyzji; 
 • wydawany w języku polskim w wersji papierowej w formacie A-4;
 • na życzenie klienta może być wydany w wersji ozdobnej;
 • nie może być odstępowany na rzecz osób trzecich.

 

Klient ma prawo otrzymania i używania znaków certyfikowanego systemu przez Noble Cert.

Zapytaj o CERTYFIKACJĘ

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytanie lub chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzanych przez nas certyfikacji zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, przesyłania pytań na adres e-mail: biuro@noblecert.pl lub kontakt telefoniczny +48 12 357 16 66.