CERTYFIKAT ISO 9001 Zarządzanie Jakością

PODSTAWOWE INFORMACJE

System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, to idealne rozwiązanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, stylu zarządzania, kultury organizacyjnej, czy profilu działalności. Norma ta znajdzie zastosowanie zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych, instytucjach rządowych i administracji publicznej oraz placówkach ochrony zdrowia. System zarządzania jakością może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdej organizacji, która jest zorientowana na potrzeby klienta i dąży do jego zadowolenia. Celem normy jest przede wszystkim zapewnienie powtarzalnej i wysokiej jakości wyrobów i usług.

WYMAGANIA 

Podejście procesowe polega na opisaniu wszystkich czynności zachodzących w firmie w formie procesów, określeniu ich szczegółów oraz sposobu realizacji poszczególnych ich etapów. Wymagania szczegółowe odnoszą się do procesów, które w głównej mierze decydują o zadowoleniu klientów i wpływają na efekt finansowy firmy. Są to między innymi wymagania dotyczące metod monitorowania i pomiaru paramentów wyrobów i usług. Mają one na celu dbałość o właściwy przebieg procesów i zapewnienie nadzoru nad nimi. Uzyskane wyniki można poddać dalszej ocenie i wykorzystać je w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Pozostałe wymagania odnoszą się do roli kierownictwa organizacji oraz zasobów – w tym kapitału ludzkiego.

 1. Poprawa wizerunku firmy – potwierdzenie prowadzenia działalności zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 2. Zwiększenie konkurencyjności oferty firmy przy udziale w przetargach, czy uzyskiwaniu dotacji.
 3. Polepszenie organizacji pracy dzięki jasnym procedurom postępowania oraz przypisaniu odpowiedzialności i zakresu uprawnień personelowi.
 4. Stabilność procesów w organizacji, wpływająca na powtarzalność uzyskiwanych wyników oraz spełnianie wymagań prawnych oraz oczekiwań klienta.
 5. Możliwość doskonalenia zarządzania organizacją dzięki bieżącemu monitorowaniu procesów.

CERTYFIKAT ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe

PODSTAWOWE INFORMACJE

Norma PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania, pozwala organizacjom doskonalić swoje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Określa ona wymagania, jakie przedsiębiorstwo powinno spełniać, aby zminimalizować ujemny wpływ na środowisko naturalne. Norma może być stosowana przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości i branży. Celem wdrożenia ISO 14001 jest uzyskanie poprawy efektywności środowiskowej, zapewnienie zgodności, czyli spełnienie przez organizację między innymi określonych wymagań prawnych oraz realizacja ustalonych przez firmę celów środowiskowych, wynikających z jej polityki środowiskowej. Zastosowanie ISO 14001 w praktyce przyniesie korzyści nie tylko środowisku, ale również samej organizacji i jej interesariuszom.

 1. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.
 2. Obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności – niższe stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka.
 3. Lepsze zarządzanie środowiskowe prowadzące między innymi do zmniejszenia ilości odpadów i obniżenia kosztów związanych z korzystaniem z zasobów środowiska.
 4. Zwiększenie konkurencyjności dzięki potwierdzonej zgodności z normą.
 5. Spełnienie zobowiązań prawnych.

CERTYFIKAT ISO 45001 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE

PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania, to międzynarodowa norma, której wdrożenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, zadbanie o lepsze warunki pracy i eliminację zagrożeń w środowisku pracy. Bezpieczeństwo pracowników, to kluczowy aspekt działalności organizacji. Norma zwraca uwagę na konieczność kontrolowania zagrożeń i dążenia do ich wyeliminowania. Dokument opracowano na podstawie wcześniejszych norm OHSAS 18001.

 1. Zapewnienie bezpiecznego oraz sprzyjającego pracownikom środowiska pracy.
 2. Kształtowanie kultury pracy z naciskiem na bezpieczeństwo i higienę pracy, co poprawia wizerunek firmy i jej reputację jako pracodawcy.
 3. Możliwość wykazania zgodności z warunkami stawianymi przez kontrahentów.

CERTYFIKAT ISO 27001 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

PODSTAWOWE INFORMACJE

Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, opisuje wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem oraz doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Normę można zintegrować z już wdrożonymi w organizacji systemami zarządzania. Treść normy obejmuje bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, teleinformatyczne oraz prawne i zapewnia kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Dokument nie określa szczegółowych wymagań technicznych. Sposób zabezpieczenia zależy od organizacji i powinien być przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

 1. Zwiększenie wiarygodności firmy przez gwarancję właściwego zabezpieczenia danych: handlowych, osobowych i wrażliwych.
 2. Gwarancja bezpieczeństwa powierzanych przez kontrahentów informacji.
 3. Zminimalizowanie ryzyka zafałszowania i utraty danych.
 4. Określenie uprawnień i zakresu odpowiedzialności pracowników.
 5. Możliwość pełnej integracji z systemami zarządzania jakością i informatycznym, funkcjonującymi w firmie.

CERTYFIKAT ISO 22000 Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wdrożenie PN-EN ISO 22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych, a co za tym idzie dbałość o zdrowie i życie konsumentów. Dzięki normie organizacje mogą rozpoznawać i kontrolować zagrożenia bezpieczeństwa żywności w celu ich wyeliminowania oraz zwiększyć zaufanie klientów. ISO 22000 można zastosować w każdym przedsiębiorstwie łańcucha wytwórczego branży spożywczej np. u: producentów pasz oraz karm dla zwierząt, rolników, producentów składników, producentów żywności, sprzedawców detalicznych oraz organizacje świadczące usługi żywieniowe, cateringowe, sprzątania oraz usługi czyszczenia i dezynfekcji, usługi transportowe, przechowalnicze i dystrybucyjne, dostawców maszyn i urządzeń, środków czyszczących i dezynfekujących, materiałów opakowaniowych i innych materiałów mających kontakt z żywnością. System zarządzania ISO 22000 można zintegrować z innymi, istniejącymi w firmie systemami.

 1. Zwiększenie wiarygodności firmy dzięki gwarancji kontroli działań związanych z bezpieczeństwem żywności.
 2. Wzrost zaufania klientów i kontrahentów.
 3. Możliwość pełnej integracji z systemami np. zarządzania jakością, funkcjonującymi w firmie.

CERTYFIKAT ISO 13485 Zarządzania jakością wyrobów medycznych

PODSTAWOWE INFORMACJE

Norma PN-EN ISO 13485:2016 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych, jest dedykowana organizacjom, które zajmują się produkcją, instalacją, projektowaniem i serwisowaniem urządzeń medycznych oraz świadczeniem usług z tym związanych. ISO 13485 stanowi rozszerzenie wymagań normy ISO 9001 – można zatem posługiwać się nią osobno bądź łącznie z ISO 9001. ISO 13485 pozwala na dostosowanie istniejących w firmie systemów zarządzania jakością do wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych.

 1. Wzrost zaufania klientów i kontrahentów w związku z potwierdzeniem zdolności dostarczania wyrobów medycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Możliwość pełnej integracji z systemami np. zarządzania jakością, funkcjonującymi w firmie.

CERTYFIKAT ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji dla wyrobów kosmetycznych

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 1223/2009, wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję kosmetyków, czyli producenci surowców i wyrobów gotowych, dystrybutorzy, importerzy i eksporterzy, są zobowiązani do działania zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji oraz do poświadczenia, na żądanie odpowiednich organów, realizacji tych zasad.
PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji, określa zasady stosowania dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w przemyśle kosmetycznym. Norma przedstawia między innymi wymagania dotyczące: higieny produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu artykułów kosmetycznych, personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców, opakowań, odpadów oraz reklamacji. Wytyczne normy nie uwzględniają ochrony środowiska ani bezpieczeństwa zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym personelu.

 1. Potwierdzenie wysokiej jakości i bezpieczeństwa artykułów kosmetycznych.
 2. Wzrost zaufania klientów do marki.
 3. Wzrost konkurencyjność firmy na rynku krajowym.
 4. Wzrost znaczenia firmy na rynkach międzynarodowych (np. chińskim), gdzie w wielu przypadkach certyfikowany system zarządzania według ISO 22716 jest wymagany.
Chcesz wiedzieć więcej?