Accreditation and authorisation

 

  

 

 

The Noble Cert Sp. z o.o. certification body holds accreditation of the Polish Centre for Accreditation No. AC 179.  

Thanks to this, you can be sure that the process of certification and supervision of the system is conducted properly and your organisation will increase its credibility and competitiveness on the market.

 

 

 

 

 

Znaczenie akredytacji i jej posiadania przez jednostki certyfikujące.

 

Wdrożenie systemu zarządzania czy przygotowanie wyrobu do certyfikacji wymaga wiele wysiłku. Każda organizacja, który go podejmuje chce uzyskać certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami danego standardu, np. normy ISO 9001. Organizacje poszukują przede wszystkim jednostek niezależnych, które muszą spełniać określone wymagania. Istotne jest to, aby wybierały one z pośród tych, które są akredytowane.

 

Akredytacja to postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. W przypadku jednostek certyfikujących oznacza to, że dana jednostka spełnia międzynarodowe, zalecone przez IAF – International Accreditation Forum, oraz krajowe wymagania sprecyzowane choćby w ustawie o systemach zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542. z dnia 13 kwietnia 2016 r.). Na mocy tej ustawy w naszym kraju jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji.

 

Poświadczenie akredytacji jest dowodem na to, że jednostka certyfikująca działa zgodnie z najlepszą praktyką.

 

Organizacja wybierając jednostkę certyfikującą powinna dokonywać wyboru jedynie spośród tych renomowanych, akredytowanych, gdyż tylko wtedy może być pewna, że proces certyfikacji i nadzoru systemu czy wyrobu jest prowadzony właściwie, a posiadany certyfikat zgodności z wymaganiami danej normy będzie respektowany przez klientów. 

 

[read more]

 


             

 

 

 

Noble Cert Sp. z o.o.  jest pierwszą i jedyną polską jednostką certyfikującą, która uzyskała uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu KZR INiG będącego odpowiedzią na systemy  REDcert  i ISCC.

 

 

 

 

 

 

Decyzją nr DD-710-5/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.  Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Administrator Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów nadał Noble Cert uprawnienie do wydawania certyfikatów, zgodnie z wymaganiami Systemu KZR INiG.

 

Jesteśmy zatem jednostką uznaną przez Komisję Europejską do certyfikacji systemu KZR INiG. Dzięki temu rozszerzyliśmy swoje kompetencje w zakresie certyfikacji i zyskaliśmy krajowe uprawnienia do prowadzenia certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów na terenie całej Unii Europejskiej.

 

System KZR INiG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską certyfikacji.

 

Nasza jednostka została równocześnie wpisana do rejestru jednostek certyfikujących Agencji Rynku Rolnego.

 

 

[read more]

 


 

Noble Cert Sp. z o.o. jako pierwsza i jedyna polska jednostka certyfikująca, uzyskała uprawnienie Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu V-Bioss INiG.

 

 

 

Decyzją nr DD-711-2/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Administrator Systemu Certyfikacji Biomasy na cele energetyczne (System V-Bioss INiG) nadał Noble Cert uprawnienie do wydawania certyfikatów, zgodnie z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG.

 

System V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

 

Zakres działania Systemu V-Bioss INiG obejmuje cały świat. 

 

[read more]

 


 

 

Noble Cert Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS (numer ewidencyjny 2.12/00274/2013).      

 

 

      

 

Wydajemy certyfikaty oraz zaświadczenia na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).  

 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest zapewnieniem wysokiego poziomu kształcenia i odpowiednim doborem kadry przez naszą jednostkę.

 

[read more]

 

 


 

 

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych PARP.

 

 

 

Naszą wiarygodność w zakresie szkoleń i doradztwa oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kompetencje, potwierdzają certyfikowane systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001:2015 oraz normą ISO 29990:2010.

 

Powyższe certyfikaty  zostały  zatwierdzone przez PARP jako spełniające wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych.

 

 

Aktualne oferty szkoleń oprócz tych znajdujących się na Naszej stronie znajdą Państwo również odwiedzając stronę BUR PARP serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl, gdzie jesteśmy zarejestrowani jako instytucja oferująca usługi szkoleniowe. 

 

Rodzaje usług świadczonych przez Noble Cert Sp. z o.o., na które można uzyskać dofinansowanie z EFS:

 

  • Usługa szkoleniowa
  • Usługa doradcza

 

[read more]

 

OUR CUSTOMERS

OUR PARTNERS

Fundacja Planuj Zdrowie