Noble Cert

Jesteśmy polską jednostką certyfikującą systemy zarządzania wg norm ISO. Oferujemy również usługi: audytu, doradztwa biznesowego i szkoleń, wspierając naszych klientów w wykorzystaniu potencjału i możliwości rynkowych. Naszym celem jest pomoc w rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności poprzez ocenę spełnienia norm międzynarodowych, regulacji prawnych i obranej strategii.

Nasz wiedzę wykorzystujemy w pracach nad projektami norm ISO w ramach członkostwa w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Komitecie Technicznym ISO/TC 304. 

Głowna siedziba Noble Cert znajduje się w Krakowie. Usługi świadczymy na terenie całej Europy. Nasze certyfikaty honorowane są na całym świecie. Certyfikacja prowadzona jest bezstronnie i niezależnie. Miernikiem zaufania i wiarygodności jest potwierdzone uznanie naszych certyfikatów również poza Unią Europejską. 

Posiadamy zaufanie instytucji dydaktycznych, czego dowodem jest owocna współpraca m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Gdańską, czy Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Akredytacje i uprawnienia

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. posiada następujące akredytacje i uprawnienia:

AC 179

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 179.
Akredytacja od: 12-05-2014.

Dzięki temu mają Państwo pewność, że proces certyfikacji i nadzoru systemu jest prowadzony właściwie – zgodnie z najlepszą praktyką, a Państwa organizacja zwiększy wiarygodność i konkurencyjność na rynku.

KZR-INIG-logo_aktualne2


Uprawnienie od: 03-06-2015.

Noble Cert Sp. z o.o. jest pierwszą i jedyną polską jednostką certyfikującą, która uzyskała uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu KZR INiG, będącego odpowiedzią na systemy REDcert i ISCC – zgodnie z decyzją nr DD-710-5/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku.
Dzięki temu rozszerzyliśmy swoje kompetencje w zakresie certyfikacji i zyskaliśmy krajowe uprawnienia do prowadzenia certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów na terenie całej Unii Europejskiej. Nasza jednostka została równocześnie wpisana do rejestru jednostek certyfikujących Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ris_hq

Noble Cert Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS (numer ewidencyjny 2.12/00274/2013), co oznacza, że zapewniamy wysoki poziom kształcenia i posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.
Wydajemy certyfikaty oraz zaświadczenia na podstawie §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).

NASZ UDZIAŁ W PKN i ISO

Jesteśmy członkiem Polskiego Komitetu Technicznego (KT 324 „Zarządzanie w ochronie zdrowia”) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego od 11.04.2019.

Nasi eksperci biorą aktywny udział w pracach nad projektowaniem i nowelizacją międzynarodowych norm ISO w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 304.

Polityka jakości

Jesteśmy niezależną jednostką certyfikującą systemy zarządzania, dla której miernikiem JAKOŚCI jest stopień publicznego zaufania i wiarygodności, że prowadzona przez nas certyfikacja jest udzielana w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny.

Aby stale zapewniać profesjonalne, spójne i bezstronne prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania, utrzymujemy udokumentowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

System ten jest obowiązującym sposobem postępowania personelu zaangażowanego w zarządzanie oraz przeprowadzanie auditów i certyfikacji.

Skuteczność systemu jest monitorowana przy pomocy auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania oraz poddawana procesowi ciągłego doskonalenia.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami równego traktowania klientów i zapewnienia im dostępności naszych procesów certyfikacji niezależnie od wielkości organizacji klienta oraz zasadami budującymi zaufanie zainteresowanych stron.

 

Naszymi atutami są:

 • bezstronność w działaniach certyfikacyjnych zgodnie z dostępną publicznie deklaracją
 • prowadzenie procesów certyfikacji przez kompetentny personel, który ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności,
 • podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów,
 • publiczny dostęp do informacji o zasadach certyfikacji systemu zarządzania,
 • ujawnianie informacji o statusie certyfikacji każdego klienta,
 • utrzymywanie w poufności wszelkich informacji, które są własnością klienta,
 • bezstronna analiza skarg oraz ich rozwiązywanie w taki sposób aby odbudować zaufanie klienta.

 

Polityka ta została zakomunikowana przez kierownictwo, jest rozumiana i realizowana przez pracowników oraz osoby współpracujące z nami i przeglądana pod względem jej przydatności. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności.

Zasady etyki zawodowej

Dla zachowania bezstronności oraz przejrzystości postępowania w działaniach certyfikacyjnych, a także w samym procesie certyfikacyjnym, zobowiązujemy się do stosowania następujących zasad:

 • wykonywania powierzonych zadań zgodnie z uregulowaniami systemu zarządzania oraz uzgodnionymi warunkami,
 • rzetelnego informowania klientów o zasadach i kosztach certyfikacji oraz ich prawach i obowiązkach,
 • ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia warsztatu pracy,
 • zgłaszania przypadków naruszenia obowiązujących zasad systemu zarządzania Noble Cert,
 • nieprzyjmowania i niewręczania korzyści osobistych lub majątkowych (nie wolno przyjmować prezentów lub upominków z wyjątkiem materiałów promocyjnych i reklamowych),
 • nieujawniania danych i informacji objętych tajemnicą Noble Cert,
 • niepodejmowania działań na szkodę dobrego imienia Noble Cert jak również reputacji pracowników, klientów i konkurencji,
 • niepodejmowania współpracy z innymi organizacjami w zakresie systemów zarządzania bez informowania Noble Cert,
 • informowania Noble Cert o wszelkich występujących przypadkach konfliktu interesów,
 • niewykorzystywania funkcji i uprawnień do uzyskania korzyści materialnych lub osobistych,
 • unikania protegowania rodziny i znajomych oraz równe traktowanie wszystkich klientów,
 • dbałości o bezpieczeństwo własne, współpracowników i klientów oraz o powierzone mienie,
 • dbałości o bezpieczeństwo informacji uzyskanej lub tworzonej podczas realizacji zadań,
 • nienarażania klientów i Noble Cert na niepotrzebne koszty,
 • dbania o wizerunek Noble Cert jako wiarygodnego partnera biznesowego,
 • wyrażania szacunku wobec współpracowników i klientów, niewywieranie presji na współpracowników,
 • szanowania przekonań i poglądów współpracowników oraz klientów,
 • dbania o porządek i środowisko w otoczeniu, w którym wykonywane są działania certyfikacyjne,
 • dbania o zasoby do pokrycia zobowiązań oraz o przejrzystość operacji finansowych.