Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015


CEL SZKOLENIA 

 

Przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej skuteczne i efektywne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie procesu auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2015.

Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procesu auditu - w tym planowania auditu, identyfikowania i kwalifikowania dowodów z auditu, dokumentowania wyników auditu.

Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w trakcie prowadzenia auditu – w tym kształtowanie relacji, zarządzanie informacją, odczytywanie gestów niewerbalnych (mowa ciała).

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

Pierwszy dzień szkolenia:

 

 1. Siedem zasad zarządzania jakością – budowanie świadomości w kontekście organizacyjnym.
 2. Rozdział 4 - Kontekst organizacji (analiza SWOT, identyfikacja stron zainteresowanych, podejście procesowe).
 3. Rozdział 5 - Przywództwo (orientacja na klienta, polityka jakości, nadawanie uprawnień i odpowiedzialności).
 4. Rozdział 6 - Planowanie (określanie celów jakości, ocena ryzyka, planowanie działań, zarządzanie zmianami).
 5. Rozdział 7 - Wsparcie (zarządzanie kompetencjami, zarządzanie wiedzą, budowanie świadomości organizacyjnej, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie udokumentowanymi informacjami).
 6. Rozdział 8 - Działania operacyjne (planowanie działań, określanie wymagań klientów/wyrobów, projektowanie i rozwój, nadzór nad dostawcami zewnętrznymi, produkcja i dostarczanie usługi).
 7. Rozdział 9 - Ocena efektów działania (monitorowanie i pomiar procesów, audit wewnętrzny, przegląd zarządzania).
 8. Rozdział 10 - Doskonalenie (postepowanie z niezgodnościami, działania korygujące, doskonalenie).
 9. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

 

Drugi dzień szkolenia:

 

 1. Zasady auditowania systemów zarządzania.
 2. Cel, zakres, kryteria auditu wewnętrznego.
 3. Programowanie procesu auditu wewnętrznego – spojrzenie systemowe.
 4. Przygotowanie auditu wewnętrznego – opracowanie planów auditów i list kontrolnych.
 5. Prowadzenie auditu wewnętrznego – zapisywanie dowodów z auditu, kwalifikowanie niezgodności, komunikacja w trakcie działań auditowych.
 6. Dokumentowanie i komunikowanie wyników auditu wewnętrznego – działania poauditowe.
 7. Postawy auditowanych / Postawy auditorów – budowanie relacji.
 8. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
 9. Podsumowanie szkolenia.

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i dyskusji.

 


WYKŁADOWCA

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, auditor, konsultant i trener posiadający duże doświadczenie w świadczeniu usług specjalistycznych związanych ze standaryzowanymi systemami zarządzania.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch. 

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie