Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

 


CEL SZKOLENIA 

 

Przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej skuteczne i efektywne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie procesu auditu zewnętrznego systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2015.
Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procesu auditu - w tym planowania auditu, identyfikowania i kwalifikowania dowodów z auditu, dokumentowania wyników auditu.
Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w trakcie prowadzenia auditu – w tym kształtowanie relacji, zarządzanie informacją, odczytywanie gestów niewerbalnych (mowa ciała).


ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą inwestować w swój rozwój i w przyszłości współpracować z jednostkami certyfikującymi, w szczególności dla auditorów wewnętrznych, pełnomocników, konsultantów oraz osób, które posiadają wiedzę na temat wymagań normy ISO 9001, podejścia procesowego, zależności między procesami planowania,  realizacji , oceny i doskonalenia w powiązaniu z zadowoleniem klienta i stron zainteresowanych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Pierwszy dzień szkolenia:


1. Siedem zasad zarządzania jakością – budowanie świadomości w kontekście organizacyjnym
2. Orientacja na klienta – informacja zwrotna od klienta, a kierunek rozwoju firmy
3. Przywództwo – rola najwyższego kierownictwa w kontekście rozwoju systemu zarządzania jakością
4. Zaangażowanie ludzi – zaangażowanie pracowników jako pochodna zaangażowania najwyższego kierownictwa
5. Podejście procesowe – eliminujące bariery pomiędzy poszczególnymi funkcjami organizacji
6. Doskonalenie – system doskonalenia organizacji ukierunkowany na identyfikację punktów krytycznych z wykorzystaniem oceny ryzyka
7. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów – ukierunkowane na zwiększanie efektywności i skuteczności działań doskonalących
8. Zarządzanie relacjami – efektywna kooperacja ze stronami zainteresowanymi
9. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Drugi dzień szkolenia:


1. Rozdział 4 - Kontekst organizacji (analiza SWOT, identyfikacja stron zainteresowanych, podejście procesowe)
2. Rozdział 5 - Przywództwo (orientacja na klienta, polityka jakości, nadawanie uprawnień i odpowiedzialności)
3. Rozdział 6 - Planowanie (określanie celów jakości, ocena ryzyka, planowanie działań, zarządzanie zmianami)
4. Rozdział 7 - Wsparcie (zarządzanie kompetencjami, zarządzanie wiedzą, budowanie świadomości organizacyjnej, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie udokumentowanymi informacjami).
5. Podsumowanie drugiego dnia szkolenia.

 

Trzeci dzień szkolenia:


1. Rozdział 8 - Działania operacyjne (planowanie działań, określanie wymagań klientów/wyrobów, projektowanie i rozwój, nadzór nad dostawcami zewnętrznymi, produkcja i dostarczanie usługi)
2. Rozdział 9 - Ocena efektów działania (monitorowanie i pomiar procesów, audit wewnętrzny, przegląd zarządzania).
3. Rozdział 10 - Doskonalenie (postepowanie z niezgodnościami, działania korygujące, doskonalenie).
4. Podsumowanie trzeciego dnia szkolenia.

 

Czwarty dzień szkolenia:


1. Zasady auditowania systemów zarządzania (rzetelność, uczciwe przedstawianie wyników, należyta staranność zawodowa, poufność, niezależność, podejście oparte na dowodach).
2. Cel, zakres, kryteria auditu zewnętrznego – określanie zakresu auditu
3. Programowanie procesu auditu zewnętrznego – spojrzenie systemowe
4. Przygotowanie auditu zewnętrznego – opracowanie planów auditów i list kontrolnych
5. Podsumowanie czwartego dnia szkolenia

 

Piąty dzień szkolenia:


1. Prowadzenie auditu zewnętrznego – zapisywanie dowodów z auditu, kwalifikowanie niezgodności, komunikacja w trakcie działań auditowych
2. Dokumentowanie i komunikowanie wyników auditu zewnętrznego – działania poauditowe
3. Postawy auditowanych / Postawy auditorów – budowanie relacji
4. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała
5. Podsumowanie szkolenia.

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu, warsztatów oraz case study.

 


TRENER

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, konsultant i trener posiadający duże doświadczenie praktyczne.

 

 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie