HACCP Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych

 

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

 

HACCP to metoda zapewniania bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeżeli zagrożenie wystąpi.

 

Jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

 

System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

 

Zasady sytemu HACCP

 

System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie Żywnościowym. Są to:

 

1.Analiza zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,

2.Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń,

3.Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych),

4.Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli,

5.Ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań,

6.Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem,

7.Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu HACCP

 

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności. Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna. Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.

Korzyści jakie może osiągnąć wdrażając system HACCP, obok celu nadrzędnego jaki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim :

  • spełnienie wymagań prawa żywnościowego,
  • aktualizację wiedzy i podniesienie świadomości personelu,
  • zdyscyplinowanie załogi i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach,
  • spełnienie oczekiwań klientów,
  • podniesienie pewności i systematycznej powtarzalności jakości produktów ,
  • aktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
  • umożliwienie podjęcia działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu,
  • ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa ,
  • zmniejszenie strat produkcyjnych, ilości błędów i braków.

 

Podstawa prawna

 

Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje:

 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 z zm.)

 

oraz rozporządzenia:

 

- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

 

- Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail: noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie