Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

 


CEL SZKOLENIA

 

Przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej skuteczne i efektywne zarządzanie jakością w organizacji wg wymagań normy ISO 9001:2015.

Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania procesów systemu zarządzania jakością oraz metod doskonalenia funkcjonowania organizacji w oparciu o nowoczesne narzędzia jakościowe.

Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania systemem powiązanych procesów z wykorzystaniem: analizy kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, oceny i planowania postępowania z ryzykiem, zintegrowanego systemu monitorowania i pomiaru procesów, auditu wewnętrznego oraz analizy przyczynowo-skutkowej prowadzącej do planowania działań doskonalących procesy systemu zarządzania.

 


ADRESACI SZKOLENIA 

 

Najwyższe kierownictwo (Prezesi Zarządu / Właściciele), Dyrektorzy Operacyjni / Zarządzający, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, Właściciele procesów (Dyrektorzy / Kierownicy Działów), Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością.

 


PROGRAM SZKOLENIA


Pierwszy dzień szkolenia

 

 1. Siedem zasad zarządzania jakością (orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie dowodów, zarządzanie relacjami) – budowanie świadomości organizacyjnej
 2. Rozdział 4 - Kontekst organizacji (analiza SWOT, identyfikacja stron zainteresowanych, podejście procesowe)
 3. Rozdział 5 - Przywództwo (orientacja na klienta, polityka jakości, nadawanie uprawnień  i odpowiedzialności)
 4. Rozdział 6 - Planowanie (określanie celów jakości, ocena ryzyka, planowanie działań, zarządzanie zmianami)
 5. Rozdział 7 - Wsparcie (zarządzanie kompetencjami, zarządzanie wiedzą, budowanie świadomości organizacyjnej, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie udokumentowanymi informacjami).
 6. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Drugi dzień szkolenia

 

 1. Rozdział 8 - Działania operacyjne (planowanie działań, określanie wymagań klientów/wyrobów, projektowanie i rozwój, nadzór nad dostawcami zewnętrznymi, produkcja i dostarczanie usługi)
 2. Rozdział 9 - Ocena efektów działania (monitorowanie i pomiar procesów, audit wewnętrzny, przegląd zarządzania).
 3. Rozdział 10 - Doskonalenie (postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące, doskonalenie).
 4. Zasady auditowania systemów zarządzania
 5. Cel, zakres, kryteria auditu wewnętrznego
 6. Programowanie procesu auditu wewnętrznego – spojrzenie systemowe
 7. Przygotowanie auditu wewnętrznego – opracowanie planów auditów i list kontrolnych
 8. Prowadzenie auditu wewnętrznego – zapisywanie dowodów z auditu, kwalifikowanie niezgodności, komunikacja w trakcie działań auditowych
 9. Dokumentowanie, komunikowanie wyników auditu wewnętrznego, ocena skuteczności wdrożenia działań korygujących – działania poauditowe
 10. Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 

Trzeci dzień szkolenia (praktyczne podejście do zarządzania – warsztat)

 

 1. Analiza kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego z wykorzystaniem analizy SWOT
 2. Identyfikacja stron zainteresowanych – określanie wymagań i systemu ich monitorowania
 3. Określenie i wdrożenie Polityki jakości i celów jakości – orientacja na klienta
 4. Identyfikowanie, analiza i ocena ryzyka w kontekście szans i zagrożeń – orientacja na cel
 5. Projektowanie i wdrażanie procesów systemu zarządzania jakością – mapowanie procesów
 6. Projektowanie i wdrażanie systemu monitorowania i pomiaru procesów – detekcja zagrożeń
 7. Analiza przyczynowo - skutkowa (Wykres Ishikawy w korelacji z 5xWhy)
 8. Ocena skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością – przegląd zarządzania
 9. Podsumowanie szkolenia

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu, warsztatów oraz case study.

 


TRENER

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, konsultant i trener posiadający duże doświadczenie praktyczne.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie