Personel

 

Organizacja to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego nie bez znaczenia dla nas jest dobór właściwej kadry.

Kierownictwo Noble Cert czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki certyfikującej Noble Cert, poprzez nadzór nad przestrzeganiem procedur obowiązujących w  organizacji, a także poprzez bieżącą weryfikację dokonywanych działań oraz dokumentów. Kierownik jednostki jest uprawniony i odpowiedzialny za współpracę z klientem w zakresie certyfikacji, w szczególności podejmuję decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania certyfikatu.

 

Kierownictwo Noble Cert deklaruje, że certyfikacja systemów zarządzania jest prowadzona w sposób bezstronny i obiektywny. Na straży bezstronności wszelkich działań podejmowanych przez Noble Cert stoi Niezależny Komitet Chroniący Bezstronność.

                 

Legitymujemy się skutecznym i doświadczonym zespołem auditorów i ekspertów technicznych z kraju i zagranicy o ponad 20 - letnim doświadczeniu, którzy zbudowali Swoją wiedzę, przygotowanie, kompetencje i umiejętności interpersonalne nie tylko poprzez wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale także poprzez kompleksowo prowadzone audity oceniające systemy zarządzania dla największych publicznych oraz prywatnych firm i instytucji o różnorodnym przekroju branżowym. 

 

Nasi auditorzy podlegają systematycznej ocenie. Są monitorowani przez ewaluatorów, którzy oceniają cyklicznie ich pracę, także podczas auditu. Ocenie podlega m.in. stosowanie odpowiednich technik auditowania czy właściwe postępowanie i kompetencje.

 

Tworzą oni także w naszej jednostce kadrę wysokiej klasy trenerów prowadzących szkolenia, posiadając rozległą wiedzę praktyczną popartą bogatym doświadczeniem, będą mogli mieć Państwo pewność, co do jakości prowadzonych szkoleń.

     

Pozostały personel to osoby planujące audity, zarządzające harmonogramami auditów, zapewniające bieżącą obsługę klienta, organizujące szkolenia, aktualizujące oferty spełniające potrzeby klientów. Jest to zespół, który dobieramy nie tylko pod kątem właściwych kompetencji, ale także potencjału. Są to osoby, które podlegają ciągłej ocenie, w celu weryfikacji podejmowanych działań.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie