Proces certyfikacji

 

Przedstawiamy skrócony opis certyfikacji, tak  aby przybliżyć Państwu proces, który nie tylko kończy się pisemnym poświadczeniem (certyfikatem), o tym że dany produkt, proces lub usługa spełnia określone wymagania, ale co najważniejsze, który zaowocuje korzystnymi zmianami w Państwa organizacji. 

 

 

Klient wyrażający chęć doskonalenia swoich usług poprzez poddanie się procesowi certyfikacji zgłasza się do Jednostki Certyfikującej Noble Cert, która przeprowadzając obiektywną ocenę umożliwia stałe i fachowe doskonalenie systemu zarządzania.

 

Czas trwania auditu oblicza się na podstawie niezbędnych danych dostarczonych przez Państwa m.in.:

 

  • Zakres certyfikacji
  • Liczba stałych pracowników objętych certyfikacją
  • Liczba tymczasowych pracowników
  • Liczba lokalizacji organizacji

 

Pracownik biura Noble Cert na podstawie otrzymanych danych opracowuje kosztorys usługi.

 

Koszt certyfikacji ustala się na podstawie dokumentów obowiązkowych IAF (International Accreditation Forum, Inc.) – dotyczy to m.in. zasad dla norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485.

 

 

Po akceptacji warunków współpracy (Oferty, Ogólnych Warunków Handlowych, Wytycznych do stosowania znaków Noble Cert) Klient jest kontaktowany z auditorem właściwym dla Państwa branży. Auditor opracowuje program auditu, który ostatecznie jest akceptowany przez obie strony.

 

 

 

 

Proces samej certyfikacji jest zależny od tego jaki system jest przez Państwa certyfikowany.

 

W przypadku certyfikacji systemów zarządzania  lub  wyrobu  (GMP) certyfikacja przedzielona jest cyklami trzyletnimi. Każdy audit odbywa się w odstępach rocznych (zasadą jest, aby nie był to odstęp dłuższy niż 12 miesięcy).

 

Jeżeli chodzi o certyfikację systemu KZR INiG certyfikat wydawany jest na rok.  Natomiast w przypadku certyfikacji systemu V-Bioss, certyfikat wydawany jest na trzy lata.

 

Zespół auditorów po zakończonym audicie przedstawi  wyniki z wizyty, które zawierają ocenę wszystkich procesów oraz wskazuje obszary, w których wystąpiły ewentualne niezgodności z wymaganiami normy. Kluczowym elementem raportu jest pozytywna bądź negatywna decyzja o rekomendacji do wydania / utrzymania certyfikatu.

 

Ostateczną decyzję o wydaniu / utrzymaniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej  Noble Cert.

 

 

 

Naturalnym procesem jest ponowna certyfikacja (recertyfikacja), która jest przeprowadzana przed upływem ważności certyfikatu na wniosek klienta, złożony minimum 2 miesiące przed końcem ważności certyfikatu.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie