Zarządzenie Ryzykiem ISO 9001:2015

 


CEL SZKOLENIA

 

Przekazanie niezbędnej wiedzy do zapewniania zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 w kontekście zarządzania ryzykiem.

Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie integracji wybranych metod zarządzania ryzykiem z wymaganiami systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Najwyższe kierownictwo (Prezesi Zarządu / Właściciele), Dyrektorzy Operacyjni / Zarządzający, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, Właściciele procesów (Dyrektorzy / Kierownicy Działów), Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością.

 


PROGRAM SZKOLENIA 

 

  1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
  2. Analiza ryzyka na poziomie kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego organizacji.
  3. Identyfikacja zagrożeń i szans oraz mocnych i słabych stron organizacji.
  4. Określanie kluczowych kierunków rozwoju - cele jakości.
  5. Cele jakości i cele procesów w kontekście oceny ryzyka.
  6. Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka w procesach systemu zarządzania.
  7. Postępowanie z ryzykiem – planowanie doskonalenia procesów / planów ciągłości działania.
  8. Monitorowanie i pomiar procesów z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka – ukierunkowanie  na krytyczne obszary funkcjonowania procesów.
  9. Zarządzanie informacją / Zarządzanie wiedzą w kontekście postępowania z ryzykiem.
  10. Audit wewnętrzny – ocena skuteczności procesu zarządzania ryzykiem w organizacji.

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu, warsztatów oraz case study.

 


TRENER

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, konsultant i trener posiadający duże doświadczenie praktyczne.

 

 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie