Zasady etyki zawodowej

 

Dla zachowania bezstronności oraz przejrzystości postępowania w działaniach certyfikacyjnych, a także w samym procesie certyfikacyjnym zobowiązujemy się do stosowania następujących zasad:

 

- Wykonywania powierzonych zadań zgodnie z uregulowaniami systemu zarządzania oraz uzgodnionymi
  warunkami.

 

- Rzetelnego informowania klientów o zasadach i kosztach certyfikacji oraz ich prawach i obowiązkach.

 

- Ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy.

 

- Zgłaszania przypadków naruszenia obowiązujących zasad systemu zarządzania Noble Cert.

 

- Nieprzyjmowania i niewręczania korzyści osobistych lub majątkowych (nie wolno przyjmować prezentów lub
  upominków z wyjątkiem   materiałów promocyjnych i reklamowych).

 

- Nieujawniania danych i informacji objętych tajemnicą Noble Cert.

 

- Niepodejmowania działań na szkodę dobrego imienia Noble Cert jak również reputacji pracowników, klientów
  i konkurencji.

 

- Niepodejmowania współpracy z innymi organizacjami w zakresie systemów zarządzania bez informowania
  Noble Cert.

 

- Informowania Noble Cert o wszelkich występujących przypadkach konfliktu interesów.

 

- Niewykorzystywania funkcji i uprawnień do uzyskania korzyści materialnych lub osobistych.

 

- Unikania protegowania rodziny i znajomych oraz równe traktowanie wszystkich klientów.

 

- Dbałości o bezpieczeństwo własne, współpracowników i klientów oraz o powierzone mienie.

 

- Dbałości o bezpieczeństwo informacji uzyskanej lub tworzonej podczas realizacji zadań.

 

- Nienarażania klientów i Noble Cert na niepotrzebne koszty.

 

- Dbania o wizerunek Noble Cert, jako wiarygodnego partnera biznesowego.

 

- Szacunku wobec współpracowników i klientów, niewywieranie presji na współpracowników.

 

- Szanowania przekonań i poglądów współpracowników i klientów.

 

- Dbania o porządek i środowisko w otoczeniu, w którym wykonywane są działania certyfikacyjne.

 

- Dbania o zasoby do pokrycia zobowiązań oraz o przejrzystość operacji finansowych.

  

W przypadku naruszenia, którejkolwiek z zasad prosimy o kontakt, w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie