Polityka jakości

Wieżowiec, audity noble cert

Jesteśmy niezależną jednostką certyfikującą systemy zarządzania, dla której miernikiem jakości jest stopień zaufania publicznego i wiarygodności, potwierdzające że certyfikacja jest udzielana w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny.

Gwarancją naszych kompetencji i profesjonalizmu oraz spójnego i bezstronnego prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jest utrzymywany i udokumentowany system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09.

Skuteczność systemu jest monitorowana przy pomocy auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania oraz poddawana procesowi ciągłego doskonalenia.
W codziennej pracy kierujemy się zasadami równego traktowania, zapewniając wszystkim naszym klientom, niezależnie od wielkości organizacji, dostęp do procesów certyfikacji, oraz budując zaufanie.

Naszymi atutami są:

  • bezstronność w działaniach certyfikacyjnych, zgodnie z dostępną publicznie deklaracją,
  • prowadzenie procesów certyfikacji przez kompetentny personel, który ciągle poszerza wiedzę i doskonali umiejętności,
  • podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów,
  • dostęp do informacji o zasadach certyfikacji systemu zarządzania,
  • ujawnianie informacji o statusie certyfikacji każdego klienta,
  • utrzymywanie poufności wszelkich informacji, które są własnością klienta,
  • bezstronna analiza skarg oraz rozwiązywanie problemów w taki sposób, aby odbudować zaufanie klienta.


Polityka ta została zakomunikowana przez kierownictwo, jest rozumiana i realizowana przez pracowników oraz osoby współpracujące z nami i przeglądana pod względem jej przydatności. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności.