Zasady etyki zawodowej

Zasady etyki zawodowej

W celu zachowania bezstronności oraz przejrzystości postępowania w działaniach certyfikacyjnych, a także w samym procesie certyfikacyjnym, zobowiązujemy się do stosowania następujących zasad:

 • wykonywania powierzonych zadań zgodnie z uregulowaniami systemu zarządzania oraz uzgodnionymi warunkami,
 • rzetelnego informowania klientów o zasadach i kosztach certyfikacji oraz ich prawach i obowiązkach,
 • ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia warsztatu pracy,
 • zgłaszania przypadków naruszenia obowiązujących zasad systemu zarządzania Noble Cert,
 • nieprzyjmowania i niewręczania korzyści osobistych lub majątkowych (nie wolno przyjmować prezentów lub upominków z wyjątkiem materiałów promocyjnych i reklamowych),
 • nieujawniania danych i informacji objętych tajemnicą Noble Cert,
 • niepodejmowania działań na szkodę dobrego imienia Noble Cert jak również reputacji pracowników, klientów i konkurencji,
 • niepodejmowania współpracy z innymi organizacjami w zakresie systemów zarządzania bez informowania Noble Cert,
 • informowania Noble Cert o wszelkich występujących przypadkach konfliktu interesów,
 • niewykorzystywania funkcji i uprawnień do uzyskania korzyści materialnych lub osobistych,
 • unikania protegowania rodziny i znajomych oraz równe traktowanie wszystkich klientów,
 • dbałości o bezpieczeństwo własne, współpracowników i klientów oraz o powierzone mienie,
 • dbałości o bezpieczeństwo informacji uzyskanej lub tworzonej podczas realizacji zadań,
 • nienarażania klientów i Noble Cert na niepotrzebne koszty,
 • dbania o wizerunek Noble Cert jako wiarygodnego partnera biznesowego,
 • wyrażania szacunku wobec współpracowników i klientów, niewywieranie presji na współpracowników,
  szanowania przekonań i poglądów współpracowników oraz klientów,
 • dbania o porządek i środowisko w otoczeniu, w którym wykonywane są działania certyfikacyjne,
 • dbania o zasoby do pokrycia zobowiązań oraz o przejrzystość operacji finansowych.