Temat szkolenia:

Auditor wiodący ISO 9001

Stopień profesjonalizmu auditorów wiodących ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego zespołu auditorów i w konsekwencji dla efektywności całego systemu zarządzania jakością. Ten kurs pozwoli auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności, jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. Szkolenie Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg PN- EN ISO 9001:2015 jest to intensywne, pięciodniowe szkolenie zakończone egzaminem.

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Jest ono również kluczowym szkoleniem dla osób planujących rozpocząć karierę auditora wiodącego w jednostce certyfikującej.

Program szkolenia:

1. Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony – wyjaśnienie, różnice, podobieństwa. 

2. Cele, zakres, kryteria i zasoby auditu (wg PN-EN ISO 19011:2018).

3. Role i odpowiedzialności w procesie auditu; poufność (wg PN-EN ISO 19011:2018 i PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015).

4. Przebieg i dokumentowanie auditu (wg ISO PN-EN 19011:2018 i PN- EN ISO/IEC 17021-1:2015).

5. Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg PN-EN ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe, kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.

6. Praktyki auditowe: rola auditora, przegląd dokumentacji, planowanie auditu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów auditowych, auditowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów auditowych, auditowanie procesów, ocena spostrzeżeń auditowych, Confidentia niezgodności, spotkanie zamykające, raport z auditu i działania poauditowe. – praca warsztatowa.

7. Certyfikacja i akredytacja (wybrane wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015) – rozróżnienie pojęć, zasady.

8. Zachowanie auditora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

9. Prowadzenie rozmów podczas auditu: pytania auditowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii auditu.

10. Egzamin

Korzyści ze szkolenia:

1. Umiejętność określania celów auditu Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015: Uczestnicy zdobędą umiejętność precyzyjnego definiowania celów auditów, co pozwoli na bardziej efektywne przeprowadzanie auditów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

2. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do konkretnych przykładów dostosowanych do profilu zawodowego uczestników szkolenia: Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015 poprzez praktyczne przykłady związane z ich specyficznymi środowiskami pracy, co zwiększy ich zdolność do efektywnego wdrażania standardów.

3. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditu: Uczestnicy nauczą się skutecznego planowania, przeprowadzania oraz dokumentowania auditów, co pozwoli na zachowanie wysokiej jakości i zgodności procesów auditowych.

4. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poauditowymi: Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania działaniami poauditowymi, co jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

5. Nabycie umiejętności „myślenia w kategoriach ryzyka”: Szkolenie pomoże uczestnikom rozwijać umiejętność identyfikowania i oceny ryzyk związanych z procesami auditowymi, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania jakością.

6. Zrozumienie wagi przywództwa i podejścia procesowego w SZJ: Uczestnicy poznają znaczenie przywództwa i podejścia procesowego w skutecznym zarządzaniu jakością, co pozwoli im na lepsze wdrażanie tych zasad w swoich organizacjach.

7. Nabycie umiejętności auditowania przez wykorzystanie najnowszych technik: Szkolenie zapewni uczestnikom dostęp do najnowszych technik auditowych, co zwiększy ich skuteczność i efektywność w prowadzeniu auditów.

8. Zrozumienie wymagań certyfikacyjnych i zasad auditu trzeciej strony: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań certyfikacyjnych oraz zasad prowadzenia auditów przez niezależne strony trzecie, co umożliwi im lepsze przygotowanie się do takich auditów.

9. Budowanie zaufania stron zainteresowanych: Szkolenie pomoże uczestnikom w budowaniu zaufania między wszystkimi stronami Confidentia zainteresowanymi poprzez transparentne i profesjonalne przeprowadzanie auditów, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu organizacji.