Część 4

5. Akredytacja

5.1. Istota akredytacji

Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania tego podmiotu. Udziela jej Minister Zdrowia
na okres 4 lat w formie certyfikatu akredytacyjnego (art. 21). Ma ona charakter
dobrowolny.

5.2. Standardy akredytacyjne

Standardy akredytacyjne dotyczą rodzaju działalności leczniczej albo zakresu
świadczeń i są grupowane w działy tematyczne zawierające pojedyncze standardy
akredytacyjne. Przewidują one również m. in. sposób sprawdzenia pojedynczego
standardu akredytacyjnego (art. 22).

Ocena spełniania pojedynczych standardów jest przeprowadzana przy użyciu skali
trzystopniowej (nie spełnia – spełnia częściowo – spełnia) albo dwustopniowej (nie
spełnia – spełnia). Pojedynczym standardom przypisano również wagi od 1 do 0,25,
w zależności od wpływu na bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Kluczowe
znaczenie mają te standardy, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo (art. 25).

5.3. Postępowanie w przedmiocie przyznania akredytacji

Postępowanie wszczyna się na wniosek podmiotu wnioskującego o akredytację,
kierowany do Ministra Zdrowia za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego. Na
postępowanie składa się ocena wstępna, przeprowadzenie oceny w podmiocie oraz
sporządzenie raportu z przeglądu.

Po ocenie wstępnej wyznaczany jest termin przeglądu akredytacyjnego, może się on
odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Procedurę przeprowadzić należy w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o
akredytację, przy czym możliwe jest wyznaczenie więcej niż jednego przeglądu
akredytacyjnego, jeżeli występuje wiele miejsc udzielania świadczeń. Przegląd
przeprowadzają wizytatorzy w liczbie co najmniej dwóch (art. 28-31).
Podczas akredytacji wizytatorzy mają prawo wstępu do siedziby wnioskodawcy oraz
miejsc udzielania świadczeń, w tym podwykonawcy, jak też wgląd do dokumentacji
medycznej i innej dokumentacji, jak też prowadzenia wywiadów (w tym z pacjentami)
i uzyskiwania pisemnych wyjaśnień i oświadczeń.

Po zakończeniu przeglądu sporządzany jest raport, do którego można wnieść
zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymani – rozpatruje je kierownik
ośrodka akredytacyjnego (art. 34-35).

Na podstawie raportu Rada Akredytacyjna przedkłada Ministrowi Zdrowia
rekomendację w przedmiocie udzielenia akredytacji. Warunkiem udzielenia
akredytacji jest (art. 37):
1) spełnienie pojedynczych standardów akredytacyjnych obligatoryjnych;
2) uzyskanie oceny akredytacyjnej na poziomie co najmniej 75% maksymalnej
możliwej do uzyskania sumy ocen poszczególnych standardów akredytacyjnych
ogółem;
3) uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania sumy ocen
poszczególnych standardów akredytacyjnych dla każdego działu tematycznego.

W razie odmowy możliwe jest wniesienie sprzeciwu do Ministra Zdrowia.

Postępowanie jest odpłatne (przy czym sposób wyliczenia określony zostanie w
rozporządzeniu), a opłata nie może przekraczać 15-ktrotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku poprzedniego (art. 40).

5.4. Postępowanie po przyznaniu akredytacji
W trakcie trwania okresu ważności akredytacji można zlecić przeprowadzenie
procedury oceniającej – na podstawie jej wyników oraz rekomendacji Rady
Akredytacyjnej możliwe jest utrzymanie ważności akredytacji albo jej cofnięcie (art.
38).

6. Przepisy przejściowe
Przewidziano następujące przepisy przejściowe:
1) certyfikaty akredytacyjne wydane na podstawie poprzedniej ustawy zachowują
ważność przez okres, na jaki zostały wydane (art. 59);
2) utworzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem
nastąpić ma do dnia 30 czerwca 2024 r. (art. 61);
3) wnioski o wydanie autoryzacji mogą być składane po upływie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy (art. 62);
4) nakaz posiadania autoryzacji przez podmioty należące do sieci szpitali stosuje
się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych po dniu wejścia w
życie ustawy (art. 62).
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 8 września 2023
roku) z wyjątkiem
(art. 67):
1) art. 26 ust. 1−3 i 5, art. 28–41, art. 44–53, art. 55, art. 56 i art. 66 (kwestie
akredytacji, w tym
wnioskowania o nią) – wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
2) art. 22 ust. 6 (dotyczy stosowania standardów akredytacyjnych) – wchodzi w
życie z dniem 1
stycznia 2025 r.;
3) art. 26 ust. 4 i 6 oraz art. 27 (dotyczy obsługi wniosków przez system
informatyczny – System Monitorowania Wniosków o Udzielenie Akredytacji) –
wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

7. Podsumowanie

Mając na względzie obszerność regulacji i wielość zadań do wykonania w celu
wdrożenia ustawy, w załączeniu załączam tabelę zawierającą najistotniejsze zadania
wymagające wykonania w celu wdrożenia ustawy wraz z terminami.