Praktyczne aspekty nadzoru nad produktami leczniczymi i dokumentacją

Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

Zapoznanie uczestników szkoleń z wymaganiami w zakresie nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.
 • Omówienie wymagań prawnych.
 • Zapoznanie z terminologią odnosząca się do
  czynności sprawdzających poprawność działania przyrządów kontrolno-pomiarowych.
 • Prawna kontrola metrologiczna.
 • Omówienie przyrządów pomiarowych.

Nadzór nad lekami narkotycznymi i psychotropowymi

Zapoznanie uczestników szkoleń z wymaganiami w zakresie nadzoru nad lekami narkotycznymi i psychotropowymi.
 • Omówienie polityki lekowej.
 • Leki narkotyczne i psychotropowe – wymagania.
 • Zapoznanie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2006 r (przechowywanie, ewidencja przychodu i rozchodu, książki kontroli, odpowiedzialność).
 • Utylizacja środków odurzających i substancji psychotropowych.

Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji w zakresie działalności leczniczej

Zapoznanie uczestników szkoleń z wymaganiami w zakresie prowadzenia dokumentacji z działalności leczniczej.
 • Zbiór dokumentów będących nośnikami informacji o charakterze medycznym.
 • Obowiązek podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (prowadzenie, przechowywanie, udostępnianie, ochrona, archiwizowanie, niszczenie).
 • Rodzaje dokumentacji medycznej.
 • Obowiązkowe dane zawarte w dokumentacji medycznej.
 • Historia choroby, Karta informacyjna, Karta zgonu.
 • Czas przechowywania oraz  udostępnianie dokumentacji medycznej