System zarządzania jakością według ISO 9001

9001

Wymagania normy ISO 9001

Przedstawienie procesu wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu według wymagań ISO 9001.
 • Istota i cele zmian w normie ISO 9001
 • Analiza SWOT, identyfikacja stron zainteresowanych, podejście procesowe
 • Przywództwo i planowanie – orientacja na klienta, polityka jakości, nadawanie uprawnień, określanie celów jakości, ocena ryzyka
 • Zarządzanie kompetencjami, zarządzanie infrastrukturą i udokumentowanymi informacjami
 • Działania operacyjne – planowanie działań, określanie wymagań, projektowanie i rozwój, nadzór nad dostawcami zewnętrznymi, produkcja i dostarczanie usługi
 • Ocena efektów działania – monitorowanie i pomiar procesów, audit wewnętrzny, przegląd zarządzania

9001

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie integracji wybranych metod zarządzania ryzykiem z wymaganiami systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001.

 • Prezentacja metod wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem
  (poziom strategiczny i operacyjny)
 • Praktyczne wskazówki ukierunkowujące na efektywne wykorzystanie narzędzi do identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka
 • Metody postępowania z ryzykiem – planowanie działań doskonalących ukierunkowanych na ograniczanie zagrożeń/wykorzystywanie szans przez firmę

9001

Pełnomocnik ds. ISO 9001

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania procesów systemu zarządzania jakością oraz metod doskonalenia funkcjonowania organizacji. Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania systemem powiązanych procesów.
 • Omówienie siedmiu zasad zarządzania jakością
 • Przebieg auditu wewnętrznego na podstawie wymagań określonych w normie ISO 19011
 • Metody zarządzania systemem z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jakościowych
 • Warsztaty poświęcone analizie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, ocenie ryzyka ustalonych celów jakości, planowaniu i prowadzeniu auditu wewnętrznego oraz prowadzeniu analiz przyczynowo – skutkowych
 • Zaprojektowanie Polityki i celów jakości w oparciu o analizę SWOT, przeprowadzenie analizy ryzyka oraz opracowanie systemu monitorowania i pomiaru systemu zarządzania jakością.

9001

Auditor wewnętrzny ISO 9001

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania auditu oraz skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w trakcie jego prowadzenia.

W trakcie prowadzonych warsztatów uczestnicy przygotowują plan auditu, opracują listy kontrolne formułując pytania auditowe oraz identyfikują i kwalifikują niezgodności w oparciu o opisy sytuacji auditowych.

 • Omówienia siedmiu zasad zarządzania jakością.
 • Omówienie poszczególnych rozdziałów normy ISO 9001 ze szczególnym uwzględnieniem identyfikowania dowodów auditowych dla każdego wymagania normy
 • Omówienie etapów procesu auditu wewnętrznego w oparciu o wymagania określone w normie ISO 19011