System zarządzania jakością według ISO 9001

9001

Wymagania normy ISO 9001

Przedstawienie procesu wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu według wymagań ISO 9001.
 • Istota i cele zmian w normie ISO 9001
 • Analiza SWOT, identyfikacja stron zainteresowanych, podejście procesowe
 • Przywództwo i planowanie – orientacja na klienta, polityka jakości, nadawanie uprawnień, określanie celów jakości, ocena ryzyka
 • Zarządzanie kompetencjami, zarządzanie infrastrukturą i udokumentowanymi informacjami
 • Działania operacyjne – planowanie działań, określanie wymagań, projektowanie i rozwój, nadzór nad dostawcami zewnętrznymi, produkcja i dostarczanie usługi
 • Ocena efektów działania – monitorowanie i pomiar procesów, audit wewnętrzny, przegląd zarządzania

9001

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie integracji wybranych metod zarządzania ryzykiem z wymaganiami systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001.

 • Prezentacja metod wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem
  (poziom strategiczny i operacyjny)
 • Praktyczne wskazówki ukierunkowujące na efektywne wykorzystanie narzędzi do identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka
 • Metody postępowania z ryzykiem – planowanie działań doskonalących ukierunkowanych na ograniczanie zagrożeń/wykorzystywanie szans przez firmę

9001

Pełnomocnik ds. ISO 9001

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania procesów systemu zarządzania jakością oraz metod doskonalenia funkcjonowania organizacji. Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania systemem powiązanych procesów.
 • Omówienie siedmiu zasad zarządzania jakością
 • Przebieg auditu wewnętrznego na podstawie wymagań określonych w normie ISO 19011
 • Metody zarządzania systemem z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jakościowych
 • Warsztaty poświęcone analizie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, ocenie ryzyka ustalonych celów jakości, planowaniu i prowadzeniu auditu wewnętrznego oraz prowadzeniu analiz przyczynowo – skutkowych
 • Zaprojektowanie Polityki i celów jakości w oparciu o analizę SWOT, przeprowadzenie analizy ryzyka oraz opracowanie systemu monitorowania i pomiaru systemu zarządzania jakością.

9001

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z: zasadami prowadzenia auditów wewnętrznych, dokumentowaniem przeprowadzonych auditów, inicjowaniem działań korygujących.

 • Przypomnienie uczestnikom szkolenia wymagań normy ISO 9001: 2015.
 • Definicje auditu.
 • Cele auditu.
 • Pojęcia związane z auditem.
 • Rodzaje auditów.
 • Cechy, którymi powinien charakteryzować się auditor.
 • Planowanie audytów wewnętrznych.
 • Omówienie sposobów realizacji audytów wewnętrznych:
 • inicjowanie audytów,
 • przeprowadzenie przeglądu dokumentów,
 • prowadzenie działań audytowych
 • przygotowanie dokumentacji audytowej,
 • przeprowadzenie działań poaudytowych.

9001

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Jest ono również kluczowym szkoleniem dla osób planujących rozpocząć karierę auditora wiodącego w jednostce certyfikującej.

 • Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony – wyjaśnienie, różnice, podobieństwa.
 • Cele, zakres, kryteria i zasoby auditu (wg PN-EN ISO 19011:2018).
 • Role i odpowiedzialności w procesie auditu; poufność (wg PN-EN ISO 19011:2018 i PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015).
 • Przebieg i dokumentowanie auditu (wg ISO PN-EN 19011:2018 i PN- EN ISO/IEC 17021-1:2015).
 • Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg PN-EN ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe, kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.
 • Praktyki audytowe: rola auditora, przegląd dokumentacji, planowanie auditu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów auditowych, auditowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów auditowych, auditowanie procesów, ocena spostrzeżeń audytowych, Confidentia l niezgodności, spotkanie zamykające, raport z audytu i działania poauditowe. – praca warsztatowa.
 • Certyfikacja i akredytacja (wybrane wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015) – rozróżnienie pojęć, zasady.
 • Zachowanie audytora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 • Prowadzenie rozmów podczas auditu: pytania auditowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii auditu.
 • Egzamin