Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wymagania normy ISO 27001

 • Omówienie wymagań normy ISO 27001:2022 kontekst organizacji, oczekiwania pracowników, ryzyka i szanse, przywództwo, planowanie operacyjne.
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa.
 • Standardy, metody i techniki nadzoru nad Systemem w Organizacji.
 • Doskonalenie Systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.

Pełnomocnik ds. ISO 27001

 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZ Bezpieczeństwem Informacji
 • Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi, oraz nadzór nad zmianami

Auditor wewnętrzny ISO 27001

 • Struktura ISO 27001:2022 – zapoznanie z wymaganiami standardu i ich interpretacja.
 • Rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników audytu.
 • Opracowanie planu auditu i listy pytań audytowych, przeprowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego.
 • Realizacja badań audytowych, opracowywanie raportu z auditu.
 • Auditorzy wewnętrzni – kwalifikacje, cechy osobowe, sposoby zachowania
 • Praktyczne przykłady i ćwiczenia: ćwiczenia formułowania niezgodności, audytowanie wybranych elementów system zarządzania, omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy ISO 17025

Dodaj tu swój tekst nagłówka