Audity

Wieżowiec, audity noble cert
Nie skupiamy się na eksponowaniu błędów, ale wskazujemy obszary, które wymagają optymalizacji. Audytowi można poddać konkretne procesy, usługi czy wybrany zakres działalności organizacji w zależności od potrzeb i wymagań. Audyt w firmie ma na celu usprawnienie jej funkcjonowania, a w konsekwencji przyczynić się do jej rozwoju, czyli przynieść Państwu wymierne korzyści. Do analizy działalności każdego przedsiębiorstwa podchodzimy w pełni niezależnie.

Audyt wstępny

Audyt wstępny przeprowadza się w celu zmierzenia zgodności systemu z wymaganiami konkretnych norm ISO oraz wyłapywaniu niedociągnięć. Wyniki audytu pozwalają zidentyfikować ewentualne niezgodności występujące w funkcjonowaniu systemu i wdrożyć działania korygujące. Audyt realizowany jest przed przystąpieniem do audytu certyfikującego lub przed rozpoczęciem współpracy z sieciami handlowymi na Państwa życzenie.

Audyt procesu

Wykonujemy audyt procesu, który ocenia, czy przebieg procesu jest zgodny z wytycznymi i wymaganiami, których źródłem są normy, procedury, a także specyfikacje techniczne. Ten rodzaj audytu chroni przedsiębiorstwo przed stratami, ma także na celu zoptymalizowanie danego procesu, czyli np. zwiększenie wydajności produkcji przy utrzymaniu obecnego poziomu kosztów lub jego obniżeniu. Zebrane dane i ich analiza mają za zadanie ukazać stan procesów w przedsiębiorstwie – ich słabe i mocne strony, a także kroki zmierzające do optymalizacji. Audytowi procesu podlegają wszystkie elementy składające się na dany proces.

Audyt diagnostyczny

Audyty diagnostyczne przeprowadzamy zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz przed rozpoczęciem współpracy z sieciami handlowymi. Audyt diagnostyczny systemu zarządzania ma na celu sprawdzenie realizacji obowiązków, standardów i procedur, które wynikają z zastosowania konkretnych norm. Audyt ten obejmuje weryfikację obszarów działalności przedsiębiorstwa, sprawdzenie prawidłowości jego dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Audyt dostawców

Audyt drugiej strony (audyt klientowski) przeprowadzamy u Państwa w firmie lub u potencjalnego dostawcy. Jego celem jest weryfikacja spełnienia sprecyzowanych kryteriów listy kontrolnej. Audyt drugiej strony pomoże uniknąć ryzyka nieuzyskania lub wstrzymania kontraktu, wycofania produktu lub niepowodzenia usługi. Państwa organizacja może również poddać kontroli swoich aktualnych dostawców lub ich obiekty z uwzględnieniem własnych wymagań.

Proces przygotowania auditu

1

Analiza potrzeb

 
2

Przygotowanie do przeprowadzenia usług

3

Realizacja

4

Raport

Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami

Audity

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Ważność: x lata

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit procesu

Audit procesu.

Ważność: x lata