Akredytacja

Akredytacja to potwierdzenie spełniania standardów akredytacyjnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Minister Zdrowia udziela akredytacji na 4 lata w formie certyfikatu, a proces ten ma charakter dobrowolny. Standardy dotyczą rodzaju […]

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

Zanurzmy się w kolejny istotny obszar związany z ustawą o jakości w opiece zdrowotneji bezpieczeństwie pacjenta.Podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z umową NFZ musi posiadać wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. System ten obejmuje zasady, procedury, […]

Autoryzacja w ustawie o jakości

autoryzacja w ustawie o jakości

Autoryzacja to orzeczenie administracyjne Prezesa NFZ, potwierdzające spełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określonych standardów jakościowych.  Warunkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sieci szpitali jest posiadanie autoryzacji, ważnej przez 5 lat lub warunkowej na rok […]

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

Z dniem 02.08.2023 r. weszła w życie Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Celem uchwały jest zwiększenie zaufania pacjentów do systemu opieki zdrowotnej oraz poprawy standardów i bezpieczeństwa służby zdrowia. Ustawa składa się z czterech zasadniczych […]

Recertyfikacja w szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Pełne zaangażowanie personelu w zakresie ciągłego doskonalenia standardów zarządzania, w tym także podnoszenie jakości usług medycznych zaowocowały ponownym uzyskaniem przez Szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie certyfikatu ISO 9001:2015.  Spełnienie standardów jakościowych potwierdza pozytywna […]