Część 2.

3. Autoryzacja
3.1. Istota autoryzacji

Autoryzacja stanowić ma orzeczenie administracyjne wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dowodzące spełnienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wymagań jakościowych.

Będzie ona warunkiem realizacji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tj. będzie ona konieczna do uczestnictwa w sieci szpitali – art. 6).

3.2. Przesłanki udzielenia autoryzacji
Autoryzację może uzyskać podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, który spełnia następujące warunki (art. 7):

1) prowadzi wewnętrzny system;

2) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunków ich realizacji dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d i art. 31da ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. rozporządzeń koszykowych).

Autoryzację wydaje się na 5 lat (art. 8). W razie ryzyka braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przewidziano możliwość udzielenia autoryzacji warunkowej na okres roku w razie złożenia prawidłowego wniosku o wydanie autoryzacji.

3.3. Procedura udzielenia autoryzacji

Wniosek o wydanie autoryzacji składa podmiot wnioskujący – winien on załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wydania autoryzacji. Prezes NFZ określa harmonogram składania wniosków o autoryzację (art. 9).

Wniosek rozpatruje się w przeciągu trzech miesięcy od dnia jego złożenia. Prezes NFZ w trakcie rozpatrywania wniosku dokonuje oceny warunków wydania autoryzacji oraz przeprowadza wizytę autoryzacyjną, jak też może żądać dodatkowych wyjaśnień i informacji od wnioskującego (art. 10).
Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania autoryzacji Prezes Funduszu stwierdzi niespełnianie przez podmiot wnioskujący warunków wydania autoryzacji, o których mowa w art. 7, przedstawia podmiotowi wnioskującemu wykaz stwierdzonych
uchybień, wyznacza termin ich usunięcia, nie krótszy niż 3 miesiące, i zawiesza postępowanie w sprawie wydania autoryzacji na ten okres (art. 12). W przypadku odmowy wydania albo cofnięcia autoryzacji kolejny wniosek o autoryzację w tym samym zakresie może zostać złożony po upływie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o odmowie wydania albo cofnięciu autoryzacji (art. 14)

3.4. Wizyta autoryzacyjna (art. 12)

Wizyta autoryzacyjna jest niezbędnym elementem postępowania o wydanie autoryzacji (z wyjątkiem autoryzacji warunkowej). Prezes NFZ zawiadamia o zamiarze jej przeprowadzenia wnioskodawcę, wskazując jej datę – nie może ona odbyć się szybciej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jest ona przeprowadzana przez co najmniej dwóch upoważnionych pracowników NFZ.

W przypadku nieobecności kierownika podmiotu wnioskującego lub osoby przez niego upoważnionej w dacie rozpoczęcia wizyty autoryzacyjnej wizyta ta zostaje odwołana, co jest równoznaczne z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Pracownicy Funduszu mają w trakcie wizyty prawo wstępu do siedziby wnioskodawcy i miejsc prowadzenia działalności przez wnioskodawcę oraz podwykonawcę, jak też wglądu w dokumentację oraz uzyskiwania wyjaśnień ustnych i pisemnych.

Po zakończeniu wizyty sporządza się protokół, do którego w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia można wnieść zastrzeżenia. Podlegają one rozpatrzeniu przez Prezesa NFZ w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

3.5. Postępowanie po przyznaniu autoryzacji

W przypadku, gdy zawarta z Funduszem umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych autoryzacją zostanie rozwiązana z powodu:

1) utraty przez podmiot wnioskujący uprawnień koniecznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób niespełniający warunków wydania autoryzacji

Prezes Funduszu cofa autoryzację w zakresie świadczeń objętych umową nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania tej umowy (art. 13)

Na wniosek podmiotu wnioskującego, któremu wydano autoryzację, autoryzacja może być zmieniona przez dodanie zakresów świadczeń (art. 15)

Autoryzacja obecnie dotyczy jedynie tzw. sieci szpitali – oznacza to istotne ograniczenie liczby podmiotów jej podlegających.

W kolejnych częściach przedstawimy m. in. Takie tematy jak: wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, akredytacja.