System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 45001

Wymagania normy ISO 45001

Przedstawienie wymagań normy ISO 45001 pozwalające na samodzielne jej wdrożenie w organizacji. Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru wymagań normy ISO 45001, przydatnej przy doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnego rodzaju podmiotach.

 • Omówienie wymagań normy ISO 45001: kontekst organizacji, oczekiwania pracowników, ryzyka i szanse, przywództwo, planowanie operacyjne.
 • Podejście strategiczne do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Wymagana dokumentacja – udokumentowane informacje

Pełnomocnik ds. ISO 45001

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzania auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001. Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 45001.

 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZ BHP
 • System Zarządzania BHP – wdrażanie i dokumentowanie
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Przygotowanie danych wejściowych i organizacja przeglądu zarządzania
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi, oraz nadzór nad zmianami

Auditor wewnętrzny ISO 45001

Uzyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie procesu auditu wewnętrznego SZBHP. Nabycie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań ISO 45001 oraz planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBHP

 • Struktura ISO 45001 – zapoznanie z wymaganiami standardu i ich interpretacja Integracja systemów zarządzania, kluczowe definicje w zakresie SZ BHP
 • Przegląd dokumentów
 • Opracowanie planu auditu i listy pytań audytowych
 • Przeprowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego
 • Realizacja badań audytowych
 • Opracowanie raportu z auditu