Akredytacja w jednostkach Ochrony Zdrowia

Cel i znaczenie procesu akredytacji w jednostkach ochrony zdrowia

Istotnym celem funkcjonowania systemu akredytacji w ochronie zdrowia jest zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Ta kwestia w opiece zdrowotnej regulowana jest obecnie przez przepisy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która weszła w życie 8 września 2023 r. Określa ona zasady i tryb udzielania akredytacji, która ma potwierdzić, czy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych spełnia standardy dotyczące właściwego udzielania opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania tego podmiotu.

Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta selektywnie określa główny cel funkcjonowania systemu akredytacji, ograniczając go do działania jakim jest potwierdzenie spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania tego podmiotu. Analiza tego procesu w szerszym kontekście pozwala jednak na wyróżnienie jeszcze innych, bardziej szczegółowych celów funkcjonowania systemu. Oto kilka kluczowych celów szczegółowych tego systemu:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.
2. Podnoszenie standardów udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Wspieranie profesjonalizmu personelu medycznego.
4. Wspieranie efektywności w zarządzaniu podmiotem.
5. Zachęcanie do innowacji i ciągłego doskonalenia.
6. Ułatwienie porównywania podmiotów leczniczych.

Głównym celem systemu akredytacji podmiotów leczniczych w Polsce jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych usług medycznych poprzez określanie i utrzymywanie wysokich standardów funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 

Standardy akredytacyjne: rodzaje

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia opracowało standardy akredytacyjne dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

– funkcjonowania szpitali 
– podstawowej opieki medycznej 
– inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych 
– funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej

Standardy akredytacyjne stanowią podstawę dla dokonywania oceny jednostki, przez wizytatorów jak i podczas samooceny przed przeglądem akredytacyjnym. Określają kierunek zmiany funkcjonowania i przygotowania do przeglądu. Standardy spełniają określone kryteria – multidyscyplinarne, istotne (ustalane w dziedzinach mających istotny wpływ na jakość opieki), zrozumiałe, mierzalne i edukacyjne (kształtujące praktykę). Nieliczne standardy dotyczą struktury, znaczna większość odnosi się do procesu i wyniku.

Akredytacja zakłada ciągłe doskonalenie, stąd model akredytacji oparty jest na regularnie planowanych i cyklicznie przeprowadzanych przeglądach. Taki model wynika z przekonania, że podmiot, który zgłasza się do procesu jest zainteresowany stałym podnoszeniem jakości usług i zmianą funkcjonowania.

 

Korzyści z wdrożenia standardów akredytacyjnych

1. Wyróżnienie podmiotu leczniczego na rynku usług medycznych.
2. Zapewnienie wysokich standardów funkcjonowania podmiotu leczniczego i realizacji oczekiwań społecznych.

Zalety wynikające z posiadania certyfikatu akredytacyjnego: 

– zwiększenie poziomu jakości bezpieczeństwa opieki nad pacjentem
– zwiększenie bezpieczeństwa osób zatrudnionych 
– poznanie oczekiwań pacjentów i pracowników 
– poprawa zadowolenia i satysfakcji pacjentów z opieki 
– poprawę przepływu informacji i komunikacji między działami 
– wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji 
– ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o podstawy naukowe 
– monitorowanie funkcjonowania własnej działalności klinicznej 
– prowadzenie wewnątrzszpitalnych projektów poprawy jakości 
– stymulację pracy zespołowej 
– popularyzację dobrych rozwiązań organizacyjnych 
– zaktywizowanie pracowników (personelu) do podejmowania działań jakościowych 
– sprzyjanie konkurencyjności podmiotów leczniczych 
– zwiększenie poziomu finansowania opieki zdrowotnej.

Poznaj inne usługi Noble Cert

Wymagania normy ISO 9001
Pełnomocnik ds. ISO 9001
Auditor wewnętrzny ISO 9001

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 27001

Audit wstępny | Audit diagnostyczny
Audit procesu | Audit dostawców

Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami