Audity

Nie skupiamy się na eksponowaniu błędów, ale wskazujemy obszary, które wymagają optymalizacji. Audytowi
można poddać konkretne procesy, usługi czy wybrany zakres działalności organizacji w zależności od potrzeb i
wymagań. Audyt w firmie ma na celu usprawnienie jej funkcjonowania, a w konsekwencji przyczynić się do jej
rozwoju, czyli przynieść Państwu wymierne korzyści. Do analizy działalności każdego przedsiębiorstwa
podchodzimy w pełni niezależnie.

Audyt wstępny
Audyt wstępny przeprowadza się w celu zmierzenia zgodności systemu z wymaganiami konkretnych norm ISO
oraz wyłapywaniu niedociągnięć. Wyniki audytu pozwalają zidentyfikować ewentualne niezgodności
występujące w funkcjonowaniu systemu i wdrożyć działania korygujące. Audyt realizowany jest przed
przystąpieniem do audytu certyfikującego lub przed rozpoczęciem współpracy z sieciami handlowymi na
Państwa życzenie.

Audyt procesu
Wykonujemy audyt procesu, który ocenia, czy przebieg procesu jest zgodny z wytycznymi i wymaganiami,
których źródłem są normy, procedury, a także specyfikacje techniczne. Ten rodzaj audytu chroni
przedsiębiorstwo przed stratami, ma także na celu zoptymalizowanie danego procesu, czyli np. zwiększenie
wydajności produkcji przy utrzymaniu obecnego poziomu kosztów lub jego obniżeniu. Zebrane dane i ich
analiza mają za zadanie ukazać stan procesów w przedsiębiorstwie – ich słabe i mocne strony, a także kroki
zmierzające do optymalizacji. Audytowi procesu podlegają wszystkie elementy składające się na dany proces.

Audyt diagnostyczny
Audyty diagnostyczne przeprowadzamy zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz przed rozpoczęciem
współpracy z sieciami handlowymi. Audyt diagnostyczny systemu zarządzania ma na celu sprawdzenie realizacji
obowiązków, standardów i procedur, które wynikają z zastosowania konkretnych norm. Audyt ten obejmuje
weryfikację obszarów działalności przedsiębiorstwa, sprawdzenie prawidłowości jego dokumentacji zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Audyt dostawców
Audyt drugiej strony (audyt klientowski) przeprowadzamy u Państwa w firmie lub u potencjalnego dostawcy.
Jego celem jest weryfikacja spełnienia sprecyzowanych kryteriów listy kontrolnej. Audyt drugiej strony pomoże
uniknąć ryzyka nieuzyskania lub wstrzymania kontraktu, wycofania produktu lub niepowodzenia usługi.
Państwa organizacja może również poddać kontroli swoich aktualnych dostawców lub ich obiekty z
uwzględnieniem własnych wymagań.

Proces przygotowania auditu

1

Analiza potrzeb

 
2

Przygotowanie do przeprowadzenia usług

3

Realizacja

4

Raport

Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami

Audity

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Ważność: x lata

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit procesu

Audit procesu.

Ważność: x lata