System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Wymagania normy ISO 14001

Przedstawienie wymagań normy ISO 14001 pozwalające na samodzielne jej wdrożenie w organizacji. Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru wymagań normy ISO 14001, przydatnej przy doskonaleniu systemu zarządzania jakością w różnego rodzaju podmiotach.

 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 14001 (zakres normy,
  terminy i definicje, omówienie zasad związanych z
  planowaniem, doskonaleniem).
 • Uwzględnienie wymaganej dokumentacji mi.in. określanie i
  dokumentowanie zakresu Systemu Zarządzania
  Środowiskowego, dokumentowanie polityki środowiskowej,
  łącznie z oceną prezentowanej polityki środowiskowej.
 • Definiowanie celów i zadań środowiskowych.

Pełnomocnik ds. ISO 14001

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzania auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001. Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 14001.
 • Standaryzacja systemów zarządzania. Nowe podejście do budowania standardów zarządzania.
 • Konstrukcja ISO 14001 – zapoznanie z wymaganiami standardu i ich interpretacja.
 • Wytyczne w zakresie zarządzania środowiskowego, rodzina norm ISO serii 14000.
 • Wdrażanie i dokumentowanie Systemu Zarządzania Środowiskiem.
 • Korelacja i kompatybilność normy ISO 14001 z ISO 9001

Auditor wewnętrzny ISO 14001

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzenia auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001.
 • Wprowadzenie do ochrony środowiska.
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015 pod kątem audytowania.
 • Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych.
 • Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011
 • Planowanie audytów wewnętrznych. Przygotowanie do audytu.
 • Prowadzenie działań audytowych. Dokumentowanie audytu. Raportowanie z audytu.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.