Akredytacja

Akredytacja to potwierdzenie spełniania standardów akredytacyjnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Minister Zdrowia udziela akredytacji na 4 lata w formie certyfikatu, a proces ten ma charakter dobrowolny. Standardy dotyczą rodzaju […]

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

Zanurzmy się w kolejny istotny obszar związany z ustawą o jakości w opiece zdrowotneji bezpieczeństwie pacjenta.Podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z umową NFZ musi posiadać wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. System ten obejmuje zasady, procedury, […]

Autoryzacja w ustawie o jakości

autoryzacja w ustawie o jakości

Autoryzacja to orzeczenie administracyjne Prezesa NFZ, potwierdzające spełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określonych standardów jakościowych.  Warunkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sieci szpitali jest posiadanie autoryzacji, ważnej przez 5 lat lub warunkowej na rok […]

Analiza ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

Ustawa o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia

Ustawa dotycząca Jakości w Opiece Zdrowotnej i Bezpieczeństwie Pacjenta stanowi znaczący krok naprzód w regulacjach sektora zdrowia. W związku z tym, chcielibyśmy regularnie eksplorować tę tematykę, zwracając uwagę na kluczowe punkty.   Ustawa o jakości opiera się […]